HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7i/ 2009/NQCĐ-HĐND

Huế, ngày 09 tháng 4 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀMVIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Quyết địnhsố 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quychế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chínhnhà nước ở địa phương;

Sau khi xem xét Tờtrình số 880/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việcquy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của cácđại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án quy định mức phụ cấp đối với cánbộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hànhchính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

1. Đối tượng được hưởng: Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phậntiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, UBND cáchuyện, thành phố Huế và UBND các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

2. Số lượng định suất được hưởng: Theo như Đề án; có điềuchỉnh 3 suất đối với Văn phòng HĐND và UBND các huyện: Hương Thuỷ, Phú Lộc, PhúVang, Hương Trà và Phong Điền.

3. Mức phụ cấp cho mỗi định suất là: 180.000 đồng/tháng.

4. Thời hiệu áp dụng chế độtừ ngày 01 tháng 4 năm 2009.

Điều 2. Giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghịquyết; giao Thường trực Hội đồng Nhân dân, các Ban Hội đồng Nhân và các đạibiểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổquốc Việt Nam tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ,quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã đượcHội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khoá V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 7 thôngqua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường