HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 80/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương xây dựng Đề án và chuẩn bị các điều kiện nâng cấp Trường Trung học KT- KTTH Điện Biên thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên

________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Thông báo số: 182-TB/TU ngày 30 tháng 11 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về xây dựng Đề án và chuẩn bị các điều kiện nâng cấp trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp thành trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên;

Xét đề nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Tờ trình số: 1044/TTr-UBND ngày 30 /11/2006, về việc xin chủ trương xây dựng Đề án và chuẩn bị các điều kiện nâng cấp Trường Trung học KT-KTTH Điện Biên thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số: 76/BC-BPC ngày 04/12/2006 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí chủ trương xây dựng Đề án và chuẩn bị các điều kiện nâng cấp trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Tổng hợp thành trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên như Tờ trình số: 1044/TTr-UBND ngày 30/11/2006 của UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Ban Giám hiệu trường Trung học KT-KTTH tỉnh xây dựng Đề án và tích cực chuẩn bị các điều kiện theo quy định về tiêu chí thành lập trường Cao đẳng để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp th 9  thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn