HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2007/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 19 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊAGIỚI HÀNH CHÍNH XÃ HÒA ĐỊNH ĐÔNG ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN PHÚ HÒA VÀ XÃ HÒA ĐỊNHĐÔNG THUỘC HUYỆN PHÚ HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 64b-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hànhchính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Sau khi xem xét Tờ trình số 29/TTr-UBND ngày 26tháng 6 năm 2007 của UBND Tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã HòaĐịnh Đông để thành lập thị trấn Phú Hòa và xã Hòa Định Đông thuộc huyện PhúHòa, tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra số 04/BC-BPC ngày 06 tháng 7 năm 2007 củaBan Pháp chế và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trìnhsố 29/TTr-UBND ngày 26/6/2007 của UBND tỉnh Phú Yên về điều chỉnh địa giới hànhchính xã Hòa Định Đông để thành lập thị trấn Phú Hòa và xã Hòa Định Đông thuộchuyện Phú Hòa như sau:

1. Thành lập thị trấn Phú Hòa trên cơ sở diện tích tựnhiên 1.779,26ha và 8.924 nhân khẩu của xã Hòa Định Đông;

Địa giới hành chính thị trấn Phú Hòa:

- Đông giáp xã Hòa Định Đông, Hòa Thắng, huyện Phú Hòa;

- Tây giáp xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa;

- Nam giáp sông Ba (xã Hòa Phong, Hòa Bình 2, huyệnTây Hòa);

- Bắc giáp xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa.

2. Xã Hòa Định Đông còn lại diện tích tự nhiên1.191,74ha và 5.136 nhân khẩu;

Địa giới hành chính xã Hòa Định Đông (mới):

- Đông giáp xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa;

- Tây giáp thị trấn Phú Hòa, xã Hòa Định Tây, huyệnPhú Hòa;

- Nam giáp thị trấn Phú Hòa, xã Hòa Thắng, huyện PhúHòa;

- Bắc giáp xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đềán theo đúng quy định của pháp luật để trình Chính phủ xem xét, quyết định;

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểuHĐND các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, giám sátviệc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yênkhóa V, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCHĐinh Thanh Đồng