HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí, lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP , ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg , ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC , ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2426/TTr-UBND , ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, quy định tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh như sau:

I. Bãi bỏ mức thu các loại phí:

1. Bãi bỏ mức thu học phí học lái xe cơ giới đường bộ;

2. Bãi bỏ mức thu học phí trung học, cao đẳng ngoài chỉ tiêu ngân sách;

3. Bãi bỏ mức thu học phí học đại học, cao đẳng và trung học hệ tại chức; mức thu học phí học tại Nhà văn hóa thiếu nhi;

4. Bãi bỏ mức thu phí xếp dỡ hàng hóa tại cảng cá Sông Gianh, cảng cá Nhật Lệ.

II. Quy định mới mức thu các loại phí, lệ phí:

1. Phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

2. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực.

III. Điều chỉnh mức thu các loại phí:

1. Học phí: Mức thu học phí tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hệ đào tạo chính quy;

2. Phí sử dụng cảng cá;

3. Phí vệ sinh: Phí thu gom rác thải tại các huyện và thành phố Đồng Hới.

(Các mức thu cụ thể có bản Phụ lục kèm theo)

IV. Quy định mức sử dụng phí, lệ phí cho các đơn vị như sau:

1. Học phí, phí vệ sinh để lại đơn vị thu 100%;

2. Các loại phí khác để lại đơn vị thu 80%, nộp ngân sách 20%;

3. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực để lại đơn vị thu 10%, nộp ngân sách 90%.

V. Miễn thu các loại phí, lệ phí:

1. Phí an ninh trật tự: Miễn thu phí an ninh trật tự cho các tổ chức, cá nhân;

2. Phí phòng chống thiên tai: Miễn thu phí phòng chống thiên tai đối với các tổ chức, cá nhân;

3. Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Miễn thu lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với:

- Khai sinh, kết hôn, khai tử;

- Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch;

- Cấp sổ hộ khẩu gia đình;

- Cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể;

- Cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn;

- Cấp giấy chứng minh nhân dân.

4. Lệ phí địa chính: Miễn thu lệ phí địa chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ các hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Các quy định trước đây trái với Nghị quyết này đều bãi bỏ.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định đối với các loại phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị quyết này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết về bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, quy định tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Lương Ngọc Bính