HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2013/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ TIẾP TỤC THỰCHIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của Ủy ban nhândân tỉnh; báo cáo của các cơ quan hữu quan; báo cáo của Thường trực HĐND, cácBan của HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh cơ bản tán thành nhữngnội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung trong 6tháng cuối năm 2013 được nêu trong Báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời nhấn mạnhmột số vấn đề sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013

Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù gặp nhiều khókhăn, nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt, kịp thời các nhóm giải pháptheo Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủnên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục ổn địnhvà có mặt phát triển. Năng suất, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi đạt khá.Công nghiệp có nhiều cố gắng, duy trì sản xuất. Các ngành dịch vụ có sự pháttriển về quy mô và chất lượng. Thu ngân sách đạt khá. Công tác xây dựng cơ bảnso với cùng kỳ năm trước có chuyển biến tích cực. Lãnh đạo các cấp, các ngànhcó nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, điều hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đểđẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình quantrọng về giao thông, thủy lợi trên địa bàn. Công tác quy hoạch được chú trọng,tiếp tục thực hiện rà soát, hiệu chỉnh, các quy hoạch gắn với quy hoạch kinh tế- xã hội của tỉnh, của huyện, thành phố đến năm 2020. Công tác bồi thường, hỗtrợ và tái định cư được tập trung chỉ đạo và bước đầu có chuyển biến. Quản lýnhà nước về tài nguyên, môi trường được thực hiện chặt chẽ hơn. Công tác cảicách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo và tạo được một số chuyển biếntích cực. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thông tin, thể thao,du lịch có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thành công Liên hoan Búp sen hồng lần thứ19 khu vực phía Nam. An sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị được giữvững, tai nạn giao thông được kiềm chế. Quốc phòng được củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 thángđầu năm còn nhiều khó khăn, hạn chế. Nền kinh tế của tỉnh tuy cơ bản ổn định,nhưng tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế đạt thấp. Sản xuất công nghiệp,khai thác thủy sản xa bờ, nuôi thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tổng kimngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư phát triển đạt thấp so kế hoạch đề ra. Thungân sách đạt khá, nhưng cơ cấu nguồn thu chưa ổn định, một số khoản thu chiếmtỷ trọng lớn trong cân đối ngân sách đạt thấp so với dự toán ngân sách củatỉnh. Lãi suất ngân hàng đã giảm, nhưng do khó khăn nên các doanh nghiệp chưamạnh dạn vay vốn để mở rộng sản xuất. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT giảm sovới năm học trước và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Công tác quản lýnhà nước về y tế dự phòng còn hạn chế. Tình hình an ninh trật tự còn diễn biếnphức tạp. Tệ nạn ma tuý, tội phạm cướp tài sản có xu hướng gia tăng. Tai nạngiao thông tuy có giảm về số vụ, nhưng số người chết tăng.

II. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trungtrong 6 tháng cuối năm 2013

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết về nhiệm vụkinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013 đã được HĐND tỉnh khóa VI, kỳhọp thứ 6 thông qua. HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cầntập trung trong 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

1. Về kinh tế:

- Bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủyvà hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương để chỉ đạo điều hành. Trong đó, tiếptục tập trung thực hiện tốt một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinhdoanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP củaChính phủ, nhằm ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát, cải thiện môi trường đầutư, kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng theo kế hoạch đề ra gắn với bảođảm an sinh xã hội.

- Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa vụ Hè Thu, vụmùa đạt hiệu quả. Chú trọng công tác giống cây trồng, vật nuôi và phòng, chốngdịch bệnh. Tăng cường chăm sóc, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng vào mùa khô.Tập trung chỉ đạo công tác khai thác, nuôi trồng thủy sản hiệu quả; theo dõi,xử lý kịp thời tình hình dịch bệnh. Chủ động xây dựng và triển khai các phươngán chống hạn. Tập trung chuẩn bị và triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai,lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2013. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độthực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, nhất là triển khai đề án bê tônggiao thông nông thôn.

- Triển khai kịp thời các chính sách nhằm tháogỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì và phát triểnsản xuất, kinh doanh, nhất là các ngành hàng chủ lực của tỉnh như chế biến hạtđiều, thủy sản… Đẩy mạnh công tác khuyến công; hỗ trợ cho các doanh nghiệp,làng nghề sản xuất hàng lưu niệm phục vụ du lịch. Tổ chức sơ kết, đánh giá hiệuquả thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Đẩy mạnh công táctuyên truyền và triển khai kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảgiai đoạn 2011-2015. Tích cực làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để trìnhChính phủ phê duyệt Đề án và đưa Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao HòaQuang vào quy hoạch các khu nông nghiệp công nghệ cao của cả nước.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ. Tăngcường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường. Tiếp tục thực hiệntốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh côngtác xúc tiến thương mại. Mở rộng thêm thị trường xuất khẩu, đồng thời kiểm soátchặt chẽ nhập khẩu. Có giải pháp đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng dulịch biển, đảo. Ổn định và phát triển dịch vụ vận tải. Quản lý tốt hoạt độngcủa các tuyến xe buýt, đảm bảo hoạt động trật tự, an toàn. Khai thác hiệu quảcảng Vũng Rô và phối hợp khai thác 02 đường bay hiện có. Nâng cao chất lượngdịch vụ bưu chính viễn thông. Các Chi nhánh Ngân hàng triển khai thực hiện tốtcác chủ trương chính sách tiền tệ, tín dụng.

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giảipháp về thu - chi ngân sách nhà nước. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉthị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo,điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính nhà nước năm 2013. Chủ động xác định sốmiễn, giảm, gia hạn nộp một số loại thuế theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày07/01/2013 của Chính phủ để có các giải pháp thích hợp bù đắp hụt thu. Quản lýchặt chẽ các khoản chi. Thực hiện tốt công tác hoàn ứng. Kiểm soát chặt chẽviệc ứng vốn, kể cả việc ứng trước dự toán năm sau. Đẩy nhanh tiến độ giải ngânvốn đầu tư xây dựng cơ bản.

- Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tàinguyên, môi trường. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất. Tăng cườngkiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giaođất, cho thuê đất, đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Hoàn chỉnh, trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt bản đồ khoanh vùng cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sảntỉnh Phú Yên đến năm 2020. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc hoàn thổ, đóng cửamỏ sắt Phong Hanh theo quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luậtvề quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Nghiên cứuthành lập Quỹ Bảo vệ môi trường.

2. Về đầu tư phát triển:

- Tập trung công tác lập quy hoạch và quản lýtheo quy hoạch, kế hoạch. Hoàn chỉnh các quy hoạch phát triển các ngành, lĩnhvực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ và liên kết giữa cácquy hoạch. Quan tâm công tác quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500. Ban hành quyđịnh cấp phép xây dựng tạm thời đối với các khu vực đã có quy hoạch xây dựngđược duyệt nhưng chưa thực hiện. Chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựngtrên địa bàn tỉnh.

- Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả cácnguồn vốn đầu tư. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý đầu tư và xửlý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chínhphủ. Tích cực làm việc với các Bộ, ngành để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ củaTrung ương. Chú trọng công tác quyết toán các dự án hoàn thành. Có giải phápquyết liệt thay thế các nhà thầu không đủ năng lực tài chính, năng lực thicông, thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản. Phấn đấu hoànthành, đưa vào sử dụng các công trình: Hồ chứa nước Buôn Đức; kè An Ninh Đông,An Phú; kè chống xói lở Nam hạ lưu sông Đà Rằng và các dự án khác; cơ bản hoànthành Tiểu dự án 2 (đoạn đường từ Nam cầu Hùng Vương đến Khu công nghiệp HòaHiệp) và láng nhựa một bên Tiểu dự án 3 (đoạn đường từ Khu công nghiệp Hòa Hiệp1 đến Bắc cầu Đà Nông); đường cứu hộ, cứu nạn, tránh lũ Sơn Hòa - Tuy An(ĐT643); hệ thống thoát nước và quản lý nước thải thành phố Tuy Hòa (giai đoạn1); hệ thống thu gom và quản lý chất thải rắn thị xã Sông Cầu (giai đoạn 1);hoàn thành việc sửa chữa Hồ chứa nước Xuân Bình. Tập trung chỉ đạo, điều hànhđôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án Cảng cá Phú Lạc, Khu tái định cư Phú Lạc (giaiđoạn 2), Khu trung tâm hành chính mới và Khu dân cư mới (bao gồm Khu tái địnhcư) xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa (giai đoạn 1), hồ chứa nước Suối Vực, đường cứuhộ, cứu nạn, tránh lũ Sông Cầu - Đồng Xuân (ĐT644), tuyến giao thông liên huyệnXuân Phước-Phú Hải (đoạn Xuân Quang 1-Phước Tân); tuyến nối Quốc lộ 1A (ĐôngMỹ) đến Khu công nghiệp Hòa Hiệp (giai đoạn 1). Phối hợp Bộ Giao thông vận tảiđẩy nhanh tiến độ dự án Hầm Đường bộ đèo Cả và đưa vào sử dụng Khu hàng khôngdân dụng phía Đông Cảng hàng không Tuy Hòa.

- Thống nhất đưa 09 dự án đã được đầu tư cơ bảnhoàn thành ra ngoài danh mục các dự án lớn, dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh[1].

- Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xúc tiếnđầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lựccạnh tranh của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận đầutư, đăng ký kinh doanh. Tập trung phối hợp với nhà đầu tư chuẩn bị các thủ tụcđể khởi công dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. Tập trung triển khai biên bản ghinhớ với Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Belarus về việc hợp tác, xúc tiến đầu tưnhà máy phân bón tổng hợp và một số lĩnh vực khác mà tỉnh có nhu cầu.

3. Về văn hóa xã hội:

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt công táctuyển sinh đầu cấp và tuyển sinh cao đẳng, đại học, trung học chuyên nghiệptrên địa bàn tỉnh. Có giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữachừng. Tập trung tu sửa trường lớp phục vụ năm học mới và triển khai tốt nhiệmvụ năm học 2013-2014. Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đểsớm nâng cấp trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa lên Trường Đại học CôngThương. Xem xét nâng cấp Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Phú Yên thànhtrường Trung cấp chuyên nghiệp Phú Yên. Đôn đốc tiến độ các đề tài, dự án khoahọc và công nghệ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách về an sinh xã hộigắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Tích cực làm việc với cácBộ, ngành Trung ương về Đề án hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững cho 02 huyệnSông Hinh và Đồng Xuân để sớm triển khai. Huy động nhiều nguồn vốn xóa nhà ởtạm cho hộ nghèo. Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Hỗ trợ kịp thời cholao động thất nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi tìm kiếm việc làm mới.

- Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòngchống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình. Quan tâmđào tạo nhân lực y tế. Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để giữ và thu hút độingũ bác sĩ giỏi về công tác tại các bệnh viện ở tỉnh. Tiếp tục chấn chỉnh y đứccủa đội ngũ y, bác sĩ. Tập trung đôn đốc hoàn thành việc xây dựng, nâng cấpbệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực và các công trình y tế. Hoànthành nâng cấp Trường Trung cấp Y tế lên trường Cao đẳng Y tế. Xây dựng Đề ánthành lập Bệnh viện quân dân y tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin,báo chí, phát thanh truyền hình. Đưa vào phát sóng chương trình truyền hìnhtrên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin tại một số cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dânđoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư. Làm tốt công tác chuẩn bị đểtổ chức Festival thủy sản năm 2014 tại Phú Yên. Tập trung tổ chức một số mônthi đấu trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VI.

4. Về quốc phòng - an ninh và tư pháp:

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trịvà trật tự xã hội trên địa bàn. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ cácbiện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhằm kiềm chế và giảm thiểu tainạn giao thông. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện chocác lực lượng. Tập trung tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ“PH-13” cho huyện Tuy An; diễn tập chiến đấu trị an cho các xã, phường, thịtrấn còn lại theo đúng kế hoạch. Đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, bảo vệ an ninhvùng biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Tổ chức giao quân đợt 2 năm 2013 đủ chỉtiêu, đạt chất lượng.

- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hànhpháp luật trong cán bộ, nhân dân. Triển khai thực hiện tốt việc ban hành vănbản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh. Nâng cao tỷ lệthi hành án dân sự. Tiếp tục thanh tra theo chương trình thanh tra năm 2013,đồng thời kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định xử lý sau thanh tra. Đổimới, nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân ở các ngành, các cấp. Tập trungxử lý dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài.

- Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng,chống tham nhũng. Phối hợp đôn đốc xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đếntham nhũng, lãng phí, nhất là những vụ án dư luận quan tâm. Tiếp tục tổ chứcthực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủvề việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Về xây dựng chính quyền, cải cách hànhchính, ngoại vụ:

- Tập trung chỉ đạo khắc phục những khuyết điểmqua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Kịp thời công bố các thịtrấn mới, tiến hành các thủ tục chia tách, thành lập một số thôn, buôn, khu phốtrên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiện toàn cán bộ lãnh đạo một số sở, ban, ngành,UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quảnlý tổ chức bộ máy, biên chế. Hoàn chỉnh quy định về số lượng, danh mục ngànhnghề thực hiện chính sách thu hút, sử dụng trí thức của tỉnh. Tiếp tục triểnkhai chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác ở xã, phường, thị trấn. Xâydựng và triển khai Đề án thu hút 100 kỹ sư nông nghiệp, cử nhân kinh tế về côngtác tại các Hợp tác xã, tạo nguồn cán bộ cho xã.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trìnhtổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015.Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 03/6/2013của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính tronghoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Tăng cường sử dụng văn bảnđiện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ thủ tục hànhchính. Nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”,“một cửa liên thông”. Có các giải pháp mạnh mẽ nâng cao chỉ số cạnh tranh cấptỉnh (PCI). Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lốicủa Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; bồi dưỡng nghiệp vụcho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở cơ sở. Nâng cao chất lượng côngtác thi đua khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của công tácđối ngoại. Tăng cường hơn nữa trong việc tạo mối quan hệ hữu nghị và huy độngviện trợ từ các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tăng cườnghữu nghị, hợp tác phát triển với các nước.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày,kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểmsát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện đạt hiệuquả cao Nghị quyết của HĐND tỉnh.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đạibiểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cườngđôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổchức thành viên của Mặt trận và các tổ chức xã hội khác giám sát và động viênmọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnhPhú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

[1]Gồm các dự án: Cảng cá Vũng Rô; Hệ thống chống ngập thành phố Tuy Hòa; Chỉnhtrị cửa Đà Nông; Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh (phần xây lắp); Đầu tư cơ sởhạ tầng tuyến đường ven biển Độc Lập-Long Thủy-Gành Đá Đĩa; Cấp nước và vệ sinhTP Tuy Hòa, thị trấn La Hai, thị trấn Chí Thạnh; Cải thiện điều kiện vệ sinh vàbảo vệ môi trường TP Tuy Hòa; năng lượng nông thôn II tỉnh Phú Yên (phần hạthế); Hệ thống kè chống xói lở hạ lưu sông Tam Giang, thị xã Sông Cầu.