HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh giới hạn và đặt tên một số tuyến đường

tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

___________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2053/TTr-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo Phương án điều chỉnh giới hạn và đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh giới hạn và đặt tên một số tuyến đường tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Điều chỉnh giới hạn của 03 tuyến đường:

a) Đường Nguyễn Du:

- Giới hạn cũ: Đường dọc sông Thu Bồn từ khối Thanh Chiếm (phường Thanh Hà) đến đường 18/8, dài 1300m.

- Giới hạn mới: Đường dọc sông Thu Bồn từ khối Thanh Chiếm (phường Thanh Hà) đến Quảng trường Sông Hoài (dọc phía Bắc kênh sông Hoài), dài 1760m, tăng 460m.

b) Đường Nguyễn Phúc Tần:

- Giới hạn cũ: Từ bãi bồi Đồng Hiệp đến điểm giao đường Ngô Quyền, dài 600m.

- Giới hạn mới: Từ bãi bồi Đồng Hiệp đến cửa kênh Sông Hoài, dài 1000m, tăng 400m.

c) Đường Nguyễn Hiền:

- Giới hạn cũ: Từ đường Tuệ Tĩnh đến đường Phan Đình Phùng, dài 100m.

- Giới hạn mới: Từ đường Tuệ Tĩnh đến đường Nguyễn Đình Chiểu, dài 200m, tăng 100m.

2. Đặt tên mới cho 25 tuyến đường, gồm tên của 25 danh nhân văn hóa, lịch sử trong nước tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Sỹ