HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀTIẾP TỤC ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÓ TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ Ở NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH VĨNHLONG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII KỲ HỌP LẦN THỨ 09

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 15/11/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Đề án Đào tạo cán bộcó trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2 (2014 -2020); báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội; đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tiếp tục đào tạo cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoàicủa tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 đạt 100 (một trăm) học viên.

Dự toán kinh phí thực hiện: 43tỷ đồng.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân,các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việctriển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồngnhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 09 thông qua ngày05/12/2013./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Lực