HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 81/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007

_______________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2004/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2004 về Chương trình hoạt động toàn khóa của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2009;

Sau khi xem xét Báo cáo số: 287/BC-HĐND ngày 02 /12/2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006, Chương trình hoạt động năm 2007 và ý kiến tham gia của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007 như sau:

 I. TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP

Năm 2007, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thường kỳ (kỳ họp thứ 10; thứ 11) và tổ chức kỳ họp bất thường khi xét thấy cần thiết.

1. Tại kỳ họp thứ 10:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế- Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh và chấp hành pháp luật tại địa phương trong 6 tháng cuối năm; điều chỉnh mục tiêu Kinh tế - Xã hội và thu, chi ngân sách địa phương năm 2007 (nếu thấy cần thiết); Phê chuẩn quyết toán NSĐP năm 2005.

b) Xem xét các báo cáo về hoạt động của HĐND tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác của các Ban của HĐND tỉnh, của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2007; Xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2007.

d) Thông qua các Đề án thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa XI.

đ) Thông qua các Đề án, Tờ trình khác do UBND tỉnh trình.

e) Chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Tại kỳ họp thứ 11:

a) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2007; thông qua mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2008. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2008; phê chuẩn biên chế sự nghiệp năm 2008 và thông qua biên chế hành chính năm 2008 trình Chính phủ quyết định; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006.

b) Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, báo cáo công tác của các Ban HĐND tỉnh; của Toà án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2007; Xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2007.

c) Thông qua các Đề án thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh ủy khóa XI.

d) Thông qua Chương trình hoạt động; Chương trình giám sát; Chương trình xây dựng Nghị quyết và dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2008.

đ) Thông qua các Đề án, Tờ trình do UBND tỉnh trình.

e) Chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Kỳ họp bất thường:

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, cấp bách, đột xuất của tỉnh.

II. CÔNG TÁC GIÁM SÁT: Thực hiện Chương trình giám sát của năm 2007 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 9.

III. HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI VÀ TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN.

1. Công tác tiếp xúc cử tri:

a) Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp bảo đảm đúng Luật và Quy chế hoạt động của HĐND. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri; thực hiện đầy đủ việc báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh để tổng hợp, báo cáo HĐND tại kỳ họp và chuyển đến các cơ quan có liên quan để trả lời.

b) Đại biểu HĐND tỉnh cần giành thời gian hợp lý cho hoạt động đại biểu, tham gia đầy đủ các đợt tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu, tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, chủ động độc lập tổ chức tiếp xúc cử tri trong cơ quan hoặc địa bàn các khu dân cư để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh với HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

2. Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo của công dân:

Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời để bảo đảm quyền lợi của công dân.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

1. Tổ chức chu đáo công tác chuẩn bị các kỳ họp của HĐND tỉnh đúng luật, đảm bảo chất lượng.

2. Tăng cường kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2007 đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND thường xuyên phối hợp với UBND tỉnh xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Tham gia xây dựng định hướng kế hoạch Kinh tế - Xã hội năm 2008; dự toán ngân sách địa phương năm 2008 để báo cáo các Bộ ngành Trung ương.

4. Tham gia công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XII, phối hợp chỉ đạo bầu cử bổ sung đại biểu HĐND huyện, xã mới chia tách đảm bảo đúng Luật. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổ chức lấy ý kiến các ngành, các cấp và nhân dân tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

5. Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của HĐND các cấp giữa nhiệm kỳ 2004-2009.

6. Tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND và các ban của HĐND 2 cấp: tỉnh, huyện tại thị xã Mường Lay.

7. Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Dự các cuộc Hội nghị, Hội thảo do các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ tổ chức (khi được mời).

8. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, dự các Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết của Tỉnh ủy.

9. Tổ chức đoàn của HĐND tỉnh đi nghiên cứu, học tập tại một số tỉnh.

10. Tham gia hoạt động chính trị, xã hội và đối ngoại của tỉnh.

11. Phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng và đưa công trình Trụ sở làm việc của Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vào sử dụng vào quý IV năm 2007.

12. Chỉ đạo công tác biên tập, xuất bản ấn phẩm “Thông tin HĐND tỉnh Điện Biên” kỷ yếu các kỳ họp bảo đảm đúng định kỳ, có chất lượng. Tăng cường cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007 và báo cáo HĐND theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn