ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 819/2014/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014VÀ NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chứcQuốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11 ;

Căn cứLuậtban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ;

Sau khi xem xét các tờ trình của Chính phủ về điềuchỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnhnăm 2014 và Báo cáo của Ủy ban pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014các dự án sau:

1. Luật đơn vịhành chính - kinh tế đặc biệt;

2. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối vớicơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt;

3. Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìngiữ hòa bình thế giới.

Điều 2.

Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật liên quan đến một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệpvào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và Chươngtrình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8theo quy trình tại một kỳ họp.

Điều 3.

Phân công Chính phủ trình dự án; Ủy ban tài chính - ngân sách chủ trì thẩm tra; Ủy ban pháp luật và Ủy ban kinh tế tham gia thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của các Luật liên quan đến một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng