HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2013/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖTRỢ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚATHEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ vàphát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2178/TTr-UBND ngày17 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị quy định định mức phânbổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho các địa phương thực hiện chính sách bảo vệ và pháttriển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dântỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địaphương thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị địnhsố 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ như sau:

Dành toàn bộ nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất lúa đểcác địa phương đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nôngnghiệp, nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình thủy lợi, kênh mươngvà giao thông nội đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngNam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ