CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ KẾT “HIỆPĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚCCỘNG HÒA PA-NA-MA VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC TRỐN LẬU THUẾĐỐI VỚI CÁC LOẠI THUẾ ĐÁNH VÀO THU NHẬP”

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điềuước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 120/TTr-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung “Hiệp định giữa Chínhphủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pa-na-mavề tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loạithuế đánh vào thu nhập và tài sản”.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính kýHiệp định trên với đại diện có thẩm quyền phía Pa-na-ma.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục ủyquyền theo quy định hiện hành./.


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng