HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/2013/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNGNGHỊ QUYẾT SỐ 50/2012/NQ-HĐND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ ĐỂ HUYỆN ĐIỆN BÀN THÀNH THỊ XÃ VÀO NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2380/TTr-UBND ngày02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế vàNgân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sung Điểm a, Khoản 2,Điều 1 Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 của Hội đồng nhândân tỉnh về một số cơ chế để huyện Điện Bàn thành thị xã vào năm 2015 như sau:

Để lại cho huyện Điện Bàn 70% tiền thuê đất nộp mộtlần cho toàn bộ thời gian thuê, tiền sử dụng đất khi giao đất sản xuất kinhdoanh cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thu tiền sử dụng đất một lần hoặcchuyển từ cho thuê sang giao đất thu tiền sử dụng đất một lần phát sinh trênđịa bàn huyện sau khi trích nộp Quỹ Phát triển đất theo quy định (trừ số thuphát sinh các dự án trong Khu Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc).

Đối với số thu phát sinh từ các dự án du lịch venbiển, mức 70% để lại cho huyện Điện Bàn được tính trên số thu còn lại sau khitrừ chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm chiphí giải phóng mặt bằng của 20m vệt cây xanh gắn liền với chính dự án đó (nếucó)) và trích nộp Quỹ Phát triển đất theo quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổchức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồngnhân dân và các đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghịquyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh QuảngNam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2013; có hiệu lựcthi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua và được áp dụng từ kế hoạch cânđối ngân sách năm 2014./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ