HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/ 2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 12 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁNBỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CỦA CƠ QUAN HÀNHCHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânđược Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyếttoán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4750/TTr-UBND ngày 19tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp đối với cánbộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hànhchính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra số 374/BC-BPC ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnhtổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mứcphụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quảcủa cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với nhữngnội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

Đối tượng hưởng mức phụ cấp là những người làm việc tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2.Mức phụ cấp: 400.000 đồng/người/tháng.

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện phụ cấp được cấptừ nguồn ngân sách của địa phương theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hànhngoài kinh phí khoán hoạt động hàng năm của các đơn vị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định. Căn cứ vào tình hình thực tế vànhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan được quy định tạiKhoản 1, Điều 1 của Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng cánbộ, công chức được hưởng phụ cấp. Định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳhọp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhândân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này bãi bỏ Điều 3 của Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 củaHội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung một số giải pháp chủ yếuthực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 06 tháng cuối năm2008.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnhthông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóaVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư