CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN VỀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CHUNG ASEAN TRONG CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ L uật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 13591/TTr-BGTVT ngày 27 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Thỏa thuận về cơ chế hợp tác chung ASEAN trong chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Thỏa thuận trên tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông vận tải các nước ASEAN (ATM) lần thứ 20.

Điều 3. Bộ Giao thông vận tải là đầu mối quốc gia của Việt Nam chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TN&MT, Ngoại giao, KH&CN, Tư pháp, NN&PTNT, Công Thương, Quốc phòng, Công an (kèm Thỏa thuận);
- UBQG Tìm kiếm cứu nạn (kèm Thỏa thuận);
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (kèm Thỏa thuận);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng