HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 84/2006/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên Phủ, ngày 12 tháng 12 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2007

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ chương trình hoạt động toàn khóa và chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 289/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2006 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007 và ý kiến tham gia của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007 là: 3.140.000.000 (ba tỷ, một trăm bốn mươi triệu đồng) được ghi vào dự toán ngân sách địa phương năm 2007.

Khoản kinh phí trên đã bao gồm dự toán ngân sách năm 2007 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Trong quá trình thực hiện, Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào tình hình và nhiệm vụ chi để có sự điều chỉnh, bổ sung dự toán cho phù hợp, đáp ứng đầy đủ kinh phí cho các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007 theo Chương trình hoạt động đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chi tiêu đúng chính sách và tiết kiệm để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2007.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn