HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 85/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2005

___________________

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỢP THỬ 10 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 1 1 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 0l/ 2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về Ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ NSĐP, phê chuẩn quyết toán NSĐP;

Sau khi xem xét báo cáo số 33/BC-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBNĐ tỉnh về thuyết minh tổng quyết toán NSĐP năm 2005; Báo cáo thẩm tra số: 120/BC-KTNS ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Ban Kính tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 của tỉnh Điện Biên, như sau:

Đơn ví tính: đồng

I. Tổng ngân sách địa phương

1.371.592.888.296

1. Thu ngân sách trên địa bàn:

T.đó:NSĐP được hưởng

129.556973446

124.805.504.387

2. Thu viện trợ:

29.045.000

3. Thu chuyển nguồn

39.417.146.328

4. Thu kết dư:

148.965.788.261

5. Thu bổ sung từ NSĐW

1.058.375.404.320

Trong đó:

- Bổ sung cân đối NSĐP

410.846.000.000

- Bổ sung có mục tiêu:

647.529.404.320

II- Tổng chi ngân sách địa phương

1.262.507.715.529

1. Chi đầu tư phát triển:

470.324.434.993

Trong đó:

- Chi đầu tư XDCB

469.124.434.993

- Chi hỗ trợ doanh nghiệp:

1.200.000.000

2. Chi trả nơkj gốc và lãi vay đầu tư XDCSHT

36.716.488.000

3. Chi thường xuyên:

596.840.680.201

4.Chi chuyển nguồn sang năm sau:

158.076.112.335

Trong đó:

- Ngân sách tỉnh

149.085.551.497

- Ngân sách huyện:

8.894.374.141

- Ngân sách xã:

96.186.697

5. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

550.000.000

III- Kết dư ngân sách địa phương:

109.085.172.767

1. Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn:

1.072.089.237

2. Ngân sách cấp huyện:

35.289.564.297

3. Ngân sách cấp tỉnh:

72.723.519.233

(Chi tiết từng nội dung, thu, chi, kết dư ngân sách như trong báo cáo số 33/BC-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh)

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2005 và chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa đi, kỳ họp thứ lo(bât thường) thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn