HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNGNGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND,UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành vănbản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND;

Trên cơ sở xem xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trìnhsố 09/TT-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2013, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ýkiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Bổ sung vào chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnhnăm 2013 (đã được quy định tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm2012) các Nghị quyết sau đây:

TT

Tên văn bản

Cơ quan trình dự thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Thời gian trình

01

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn.

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp thứ 9

02

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Quỳnh Lưu

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp thứ 10

03

Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp thứ 10

04

Nghị quyết HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung NQ số 268/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh

Ban Kinh tế - Ngân sách

Kỳ họp thứ 10

05

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về Tiêu chí phân bổ vốn dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

Kỳ họp thứ 10

06

Nghị quyết về “Một số chính sách, chế độ ưu đãi của tỉnh đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu”.

UBND tỉnh

Ban Văn hóa Xã hội

Kỳ họp thứ 10

07

Nghị quyết về hỗ trợ chế độ, chính sách cho giáo viên giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

UBND tỉnh

Ban Văn hóa Xã hội

Kỳ họp thứ 10

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghịquyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khoáXVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kểtừ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu