HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 04 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCHTỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾNNĂM 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
HÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 về sửađổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2381/TTr-UBND ngày 02tháng 7 năm 2013 kèm theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ýkiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thông qua đề án điều chỉnh Quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2381/TTr-UBND ngày 02tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ýkiến của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dựkỳ họp, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa VIII, Kỳ họp thứ08, thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ