HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 86/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Đề án thực hiện Chương trình phát triển thương mại, du lịch, 

kinh tế cửa khẩu và đối ngoại đến năm 2010

________________

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ LO (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 1 1 năm 2 003 ;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình phát triển thương mại, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại đến năm 2010;

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 307/TTR-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2007 về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình phát triển thương mại, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại đến năm 2010; Báo cáo thẩm tra số: 123/BC-KTNS ngày 23 tháng 4 năm 2007eủa Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Nhất trí thông qua Đề án thực hiện Chương trình phát triển thương mại, du lịch, kinh tế cửa khẩu và đối ngoại đến năm 2010 như Tờ trình số: 307/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp .

Điều 2. giao UBND tỉnh quyết định phê duyệt Đề án và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, che Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ lo(bất thường) thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn