HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2013/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT SỐ 227/2008/NQ-HĐND NGÀY 23/7/2008 VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH NGHỆ AN Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 CÓ TÍNH ĐẾN2020 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 255/2008/NQ-HĐND NGÀY 20/12/2008 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNGHỊ QUYẾT 227/2008/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tạiTờ trình số: 4150/TTr- UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số227/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 về một số chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộcông chức viên chức tỉnh Nghệ An ở nước ngoài giai đoạn 2008 - 2015 có tính đến2020 và Nghị quyết số 255/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 về việc sửa đổi, bổsung Nghị quyết số 227/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnhNghệ An khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệulực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu