HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN, TỔNGQUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ KẾT DƯ NGÂN SÁCHĐỊA PHƯƠNG NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứNghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchNhà nước; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dn thực hiện Nghị định số60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét quyết định dự toánvà phân bổ ngân sách địa phương, phê chun quyếttoán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét báo cáo kèm theoTờ trình số: 7179/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 củaỦy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về đề nghị phêchuẩn tổng quyết toán thu NSNN trên địa bàn, tổngquyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vàphương án xử lý kết dư ngân sách địa phương năm 2012; Báo cáo thẩm tra của BanKinh tế và Ngân sách Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận củacác đại biểu tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hộiđồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, kỳ họp thứ 8 nhất trí phê chuẩn tng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng quyết toán thu, chi ngân sáchđịa phương năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụthể như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn: 4.472.430.306.656đồng

2. Tổng thu ngânsách địa phương: 9.716.944.816.918 đồng

Chi tiết như sau:

2.1. Thu hưởng theo phân cấp: 3.106.750.597.999đồng

2.2. Thu bổ sung từ Ngân sách cấptrên: 3.583.578.347.976 đồng

2.3. Thu vay từ Ngân hàng Phát triểnLâm Đồng cho Chương trình Kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 90.000.000.000 đồng

2.4. Thu kết dư ngân sách: 368.958.398.058đồng

2.5. Thu chuynnguồn năm trước chuyển sang: 1.378.064.787.675 đồng

2.6. Các khoản thu quản lý qua NSNN: 1.115.221.836.187 đồng

2.7. Các khoản thu không cân đối ngânsách: 65.348.590.864 đồng

2.8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộplên: 1.664.399.481 đồng

2.9. Thu viện trợ không hoàn lại: 7.357.858.678đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương:9.052.104.410.093 đồng

Chi tiết như sau:

3.1. Chi đầu tư phát triển: 1.654.116.286.167đồng

3.2. Chi thườngxuyên: 4.829.665.702.128 đồng

3.3. Chi b sungqudự tr tài chính: 1.300.000.000đồng

3.4. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 291.815.342.664 đồng

3.5. Chi một số nhiệm vụ theo mụctiêu: 455.560.938.708 đồng

3.6. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 736.876.646.755 đồng

3.7. Chi tnguồnthu được đlại chi quản lý qua ngân sách: 1.031.801.854.244 đồng.

3.8. Chi từ nguồn thu không cân đốiNSNN (Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ): 49.303.239.946 đồng

3.9. Chi nộp ngân sách cấp trên:1.664.399.481 đồng

4. Kết dư ngân sách năm 2012: 664.840.406.825đồng

Bao gồm:

4.1. Kết dư ngân sách cấp tỉnh: 208.346.764.215đồng

- Kết dư ngân sách thực tế bằng tiền mặt: 29.936.705.209 đồng

- Kết dư tạm ứngngân sách: 178.410.059.006 đồng

4.2. Kết dư ngânsách huyện: 456.493.642.610 đồng

- Kết dư ngân sách thực tế bằng tiềnmặt: 322.329.425.292 đồng

- Kết dư tạm ứngngân sách: 134.164.217.318 đồng

Điều 2. Xửlý kết dư ngân sách địa phương năm 2012:

1. Kết dư ngân sách cấp tỉnhnăm 2012 là 208.346.764.215 đồng, sau khi trừ số kết dư tạm ứng ngân sách chuyển vào thu ngân sách địa phương năm 2013 là 178.410.059.006đồng để tiếp tục theo dõi thu hồi tạm ứng ngân sách theo quy định. S kết dư ngân sách thựctế còn lại là 29.936.705.209 đồng, Ủy ban nhân dân tỉnhđề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét,quyết định phân bổ lại cho các nhiệm vụ chi để tiếp tục thực hiện và thanhquyết toán trong niên độ ngân sách năm 2013, cụ thể như sau:

1.1. Nguồn kinh phí Ngân sách Trungương hỗ trợ thực hiện dự án hoàn thiện hồsơ địa chính tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2009-2015, số tiền: 13.348.821.000 đồng

1.2. Nguồn kinh phí ngân sách Trungương hỗ trợ để may trang phục cho Công anxã, số tiền: 5.008.468.000 đồng.

1.3. Nguồn kinh phí trợ giá hàng chính sách miền núi do Ngân sách Trung ương và Ngânsách địa phương phân bổ nhưng còn dư chưa sử dụng năm 2012 đđầu tư cho các trạm truyền thanh không dây, sốtiền: 760.418.000 đồng.

1.4. Ngun thutừ xử phạt vi phạm an toàn giao thông đường bộ còn tồn đếnngày 31/12/2012, số tiền: 10.313.511.000đồng được chuyển sang năm sau đtiếp tục chi cho công tácđảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn theo Thông tư số 89/2007/TT-BTC ngày25/7/2007 của B Tài chính.

1.5. Số kết dư ngân sách cònlại là 505.487.209 đồng trích 50% bổ sung Qudự tr tài chính của tỉnh là 252.743.605 đồng và chuyển 50% vào thu ngân sách tỉnh năm 2013 là252.743.604 đồng.

2. Kết dư ngânsách huyện, thành phố (bao gồm ngân sáchxã, phường, thị trấn) năm 2012 là 456.493.642.610 đồng chuyển100% vào thu ngân sách huyện, thành phố năm2013 tương ứng với từng cấp ngân sách.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng giao Ủyban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉđạo, điều hành các ngành chuyên môn thực hiện chuyển số kết dư năm 2012 sang năm 2013 để tiếp tụctheo dõi, quản lý và quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII, kỳ họp th8 biểu quyết thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hộiđồng nhân dân tỉnh thông qua./.

Nơi nhận:- UBTVQH, Chính phủ,
- VPQH, VPCP, VPCTN, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ (để đưa tin);
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Trung tâm công báo tỉnh; Website HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, HS k họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa