CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG VĨNH NGUƠN THUỘC THỊ XÃ CHÂU ĐỐC VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐCHÂU ĐỐC THUỘC TỈNH AN GIANG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập phườngVĩnh Nguơn thuộc thị xã Châu Đốc và thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh AnGiang

1. Thành lập phường Vĩnh Nguơnthuộc thị xã Châu Đốc trên cơ sở toàn bộ 947,30 ha diện tích tự nhiên và 7.489nhân khẩu của xã Vĩnh Nguơn.

Phường Vĩnh Nguơn có 947,30 ha diệntích tự nhiên và 7.489 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường VĩnhNguơn: Đông giáp xã Đa Phước, huyện An Phú; Tây Nam giáp xã Vĩnh Tế, thị xãChâu Đốc; Tây Bắc giáp Vương quốc Campuchia; Nam giáp phường Châu Phú A, thị xãChâu Đốc; Bắc giáp xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.

2. Thành lập thành phố Châu Đốcthuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ 10.529,05 ha diện tích tự nhiên, 157.298nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Châu Đốc.

Thành phố Châu Đốc có 10.529,05 hadiện tích tự nhiên, 157.298 nhân khẩu và 7 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05phường; Châu Phú A, Châu Phú B, Núi Sam, Vĩnh Mỹ, Vĩnh Nguơn và 02 xã: VĩnhChâu, Vĩnh Tế.

Địa giới hành chính thành phố ChâuĐốc: Đông giáp huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu; Đông Bắc giáp huyện An Phú;Tây giáp huyện Tịnh Biên; Tây Bắc giáp Vương quốc Campuchia; Nam giáp huyệnChâu Phú.

3. Sau khi thành lập phường VĩnhNguơn và thành lập thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang có 353.667 ha diện tích tựnhiên, 2.150.999 nhân khẩu và 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: Thành phốLong Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu và các huyện: An Phú, Phú Tân,Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh An Giang;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng