HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2006/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 7 năm 2006

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyếtsố 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Qua xem xét dự thảoNghị quyết kèm theo Tờ trình số 2309/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Ủyban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh TiềnGiang giai đoạn 2006 - 2010 và Báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 23 tháng 6 năm2006 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số nhiệm vụ chủ yếu về bảo vệ an ninh trậttự giai đoạn 2006 - 2010 với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu bảo vệ anninh trật tự

a) Quán triệt thựchiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII, Nghị quyết 40 của Bộ Chính trị về nângcao chất lượng, hiệu quả công tác công an trong tình hình mới, các ngành, cáccấp nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh làmthất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Khôngđể xảy ra đột biến, bất ngờ, gây rối, bạo loạn và hình thành các tổ chức chínhtrị phản động. Bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, bảo vệ cácmục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh; bảo vệ an ninhvùng biển, vùng ven biển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hộitrên địa bàn tỉnh;

b) Đẩy mạnh thực hiệncác Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ vềbảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội. Quyết tâmlàm chuyển biến tốt hơn về trật tự an toàn xã hội;

c) Tiếp tục xây dựnglực lượng Công an Tiền Giang trong sạch, trách nhiệm, bản lĩnh, nâng cao chấtlượng và hiệu quả công tác công an trong tình hình mới.

2. Nhiệm vụ, giải pháptrọng tâm bảo vệ an ninh trật tự

a) Các ngành, các cấpvà địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong nội bộ và nhândân nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ an ninh trật tự, nâng cao ý thức cảnhgiác, kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu phá hoại của cácthế lực thù địch và thủ đoạn của các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninhchính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương;

b) Tiếp tục xây dựngphong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phát huy hiệu quả các biện pháp vậnđộng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Củng cố và duy trì tốt những nơiđã ra mắt ấp, khóm, khu phố, xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự,nhân rộng mô hình trên tạo thành phong trào rộng khắp toàn dân tham gia bảo vệan ninh trật tự. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, khen thưởng những điển hìnhtiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

c) Tổ chức thực hiệnnghiêm túc Luật Công an nhân dân, Luật An ninh quốc gia, các Nghị quyết của BộChính trị, Ban Chấp hành Trung ương về bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường côngtác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, bảo vệ bímật Nhà nước và bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị. Chủ động chỉ đạo giải quyết kịpthời các vấn đề bức xúc, nhạy cảm về chính trị, đảm bảo an ninh xã hội, an ninhthông tin, an ninh vùng biển, ven biển, an ninh nông thôn, an ninh đô thị thuộcphạm vi ngành, đoàn thể, cấp mình quản lý;

d) Tăng cường công táclãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 củaChính phủ và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy,mại dâm; phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2006 - 2010. Đưachương trình phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trở thànhnhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành và toàn dân. Phấn đấu hàng nămgiảm từ 2 - 3% số vụ phạm pháp hình sự, hạn chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

đ) Nâng cao hiệu quảquản lý nhà nước về an ninh trật tự, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cảicách tư pháp, cải cách hành chính, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hànhpháp luật;

e) Thực hiện tốtchương trình quốc gia an toàn giao thông của Chính phủ, tiếp tục tổ chức tốtcác giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắcgiao thông theo Nghị quyết 13/CP của Chính phủ, bằng những biện pháp tích cựcnhư: đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông, tăng cường côngtác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm nâng cao ýthức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong cán bộ, công chứcvà nhân dân, quyết tâm làm giảm tai nạn giao thông hàng năm từ 5 - 10%.

f) Xây dựng lực lượngCông an nhân dân trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và chuyên mônnghiệp vụ;

- Ban giám đốc Công antỉnh có trách nhiệm xây dựng lực lượng Công an Tiền Giang vững về chính trị,giỏi về nghiệp vụ, để bảo đảm là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệan ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Luôn đề cao tinh thần tráchnhiệm, tự giác, gương mẫu trong công tác, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sốngtrong sạch, lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung xây dựnglực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; kiên quyết chốngmọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho tổ chức và côngdân;

- Nâng cao vai trògiám sát của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với lực lượng Công an TiềnGiang trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, kịp thời phê phán những cán bộchiến sĩ Công an nhân dân vi phạm pháp luật, có những biểu hiện tham nhũng,tiêu cực, yếu kém về phẩm chất đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng lực lượngCông an Tiền Giang trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiệnđại, xứng đáng là lực lượng Công an của nhân dân vì nhân dân, hết lòng hết sứcphục vụ nhân dân;

- Từng bước đầu tư xâydựng cơ bản, trang bị phương tiện kỹ thuật cho lực lượng Công an Tiền Giangngang tầm với nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt cho công tác chiến đấu và xâydựng lực lượng Công an nhân dân trước tình hình mới;

h) Xây dựng lực lượngBộ đội biên phòng trong sạch, vững mạnh, từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứngyêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển trong tình hình mới.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức triển khaichỉ đạo thực hiện Nghị quyết. Phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể, các tổchức chính trị xã hội tham gia tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Định kỳ 6 tháng,hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh sơ kết việc thực hiện Nghị quyết báo cáo tại kỳhọp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Giao Ban Pháp chế vàđại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đượcHội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua và có hiệulực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh