HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

________

Số: 87/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua Đề án thực hiện Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung

và nguồn hàng xuất khẩu trong Nông Lâm nghiệp đến năm 2010

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 230/2006/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên thời kỳ 2006-2020;

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồn hàng xuất khẩu trong Nông - Lâm nghiệp giai đoạn 2007-2010;

Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số: 308/TTR-UBND ngày/2 tháng 4 năm 2007 về việc thông qua Đề án thực hiện Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồn hàng xuất khẩu trong Nông - Lâm nghiệp giai đoạn 2007-2010; Báo cáo thẩm tra số: 124/BC-KTNS ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án thực hiện Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồn hàng xuất khẩu trong Nông - Lâm nghiệp đến năm 20/0 như Tờ trình số: 308/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh quyết định phê duyệt Đề án và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn