HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2013/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂNLOẠI ĐÔ THỊ SÔNG DINH, HUYỆN QUỲ HỢP LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009của Chính phủ về phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số42/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 147/2005/QĐ-TTg ngày15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hộimiền Tây Nghệ An;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tạiTờ trình số 4038/TTr- UBND ngày 17 tháng 6 năm 2013;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hộiđồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại đô thịSông Dinh, huyện Quỳ Hợp là đô thị loại V với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí, ranh giới và quy mô đô thị:

a) Vị trí, ranh giới:

Đô thị Sông Dinh, nằm trên trục đường Quốc lộ 48, ởphía Đông của huyện Quỳ Hợp, trên địa bàn của 3 xã: Minh Hợp, Nghĩa Xuân và TamHợp, huyện Quỳ Hợp. Tiếp giáp các phía như sau:

- Phía Bắc giáp địa giới phần còn lại của xã TamHợp và sông Dinh;

- Phía Nam giáp địa giới phần còn lại của xã MinhHợp;

- Phía Đông giáp sông Dinh và địa giới huyện NghĩaĐàn;

- Phía Tây giáp địa giới phần còn lại của xã TamHợp.

b) Quy mô đô thị:

- Quy mô diện tích đất tự nhiên: 473,30 ha;

- Dân số: 7.422 người (tính đến 6/2011).

- Mật độ dân số: 1.569 người/km2

- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 70,56%

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 03 năm gầnnhất: 16,03%

- Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp -Tiểu thủ công nghiệp- Dịch vụ thương mại.

2. Chức năng của đô thị:

Đô thị Sông Dinh là trung tâm hành chính, kinh tế,văn hoá, giáo dục - đào tạo, dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp khu vực phía Đông của huyện Quỳ Hợp; là đô thị động lực phát triển củacả cụm xã và của huyện Quỳ Hợp.

3. Kết quả đánh giá 6 tiêu chuẩn theo quy định củaNghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ và Thông tưsố 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng tại thời điểm phânloại: Tổng số điểm phân loại đạt 72,8/100 điểm, đủ tiêu chuẩn đô thị loại V, cụthể:

TT

Tiêu chuẩn

Điểm tối đa - tối thiểu

Điểm đạt được năm 2011

1

Chức năng đô thị

15 - 10,4

13,5

2

Quy mô dân số đô thị

10 - 7,0

9,2

3

Mật độ dân số

05 - 3,5

1,4

4

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

05 - 3,5

5,0

5

Hệ thống công trình hạ tầng đô thị

55 - 38,2

38,6

6

Kiến trúc cảnh quan đô thị

10 - 7,0

5,1

Cộng

100 - 69,6

72,8

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh quyết định việc công nhận đô thịSông Dinh đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh NghệAn khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu