HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/2013/NQ-HĐND17

Bắc Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/V XÂY DỰNG NHÀLÀM VIỆC BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của các luật liên quan đến xây dựng cơ bản năm 2009;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày01/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày08/4/2013 của UBND tỉnh đề nghị “V/v Xây dựng nhà làm việc Ban chỉ huy quân sựxã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh”; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ýkiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương xây dựng Nhàlàm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh như sau:

- Rà soát công năng và hiệu quả của các trụ sởUBND cấp xã; nghiên cứu hợp khối nhà làm việc của Đảng uỷ - HĐND - UBND cấp xã- Ban chỉ huy quân sự và Công an cấp xã. Nếu xây dựng độc lập thì vị trí nằmtrong quy hoạch trung tâm cấp xã. Việc xây dựng phải được tiến hành thí điểm,sau đó có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm cho từng giai đoạn. Nếu chưa cóđiều kiện xây dựng thì UBND cấp xã bố trí, sắp xếp phòng làm việc riêng cho Banchỉ huy quân sự cấp xã.

- Khi lập dự án, chủ đầu tư phân kỳ đầu tư chocác năm cụ thể. Những địa phương trọng điểm về quốc phòng - an ninh hoặc cácđịa phương có khu cụm công nghiệp tập trung lượng lớn lao động trên địa bàn vàthuận lợi về mọi mặt thì đầu tư trước.

- Về quy mô đầu tư xây dựng: Theo định mức tiêuchuẩn quy định.

Về nguồn vốn đầu tư:

- Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư theo kếhoạch hàng năm.

- Kinh phí đầu tư cho trang thiết bị nội vàngoại thất công trình do UBND cấp xã bảo đảm, UBND cấp huyện hỗ trợ (khi cóđiều kiện).

- Kinh phí thực hiện công tác bồi dưỡng giảiphóng mặt bằng (đối với trụ sở nằm ngoài khuôn viên UBND cấp xã) do UBND cấp xãbảo đảm.

Điều 2. UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo,hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiệntại kỳ họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hànhtừ ngày 03/5/2013.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đạibiểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thựchiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ8 thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn - Sỹ