CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 87/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN AN LẠC THÔN THUỘC HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị trấnAn Lạc Thôn thuộc huyện Kế Sách trên cơ sở toàn bộ 2.015,71 ha diện tích tự nhiênvà 11.390 nhân khẩu của xã An Lạc Thôn.

1. Thị trấn An Lạc Thôn có 2.015,71ha diện tích tự nhiên và 11.390 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn An LạcThôn: Đông giáp xã Phong Nẫm, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng và xã Lục Sỹ Thành,huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long; Tây giáp xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh SócTrăng và thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; Nam giáp các xã TrinhPhú, An Lạc Tây, huyện Kế Sách; Bắc giáp thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành,tỉnh Hậu Giang.

2. Sau khi thành lập thị trấn An LạcThôn, huyện Kế Sách có 35.287,61 ha diện tích tự nhiên và 159.562 nhân khẩu, 13đơn vị hành chính cấp xã, gồm thị trấn Kế Sách, thị trấn An Lạc Thôn và 11 xã: AnLạc Tây, Phong Nẫm, An Mỹ, Thới An Hội, Ba Trinh, Trinh Phú, Xuân Hòa, Nhơn Mỹ,Kế Thành, Kế An, Đại Hải.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Tổng cục Thống kê;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng