HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

NGHỊ QUYẾT

Về thu, quản lý, sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

KHOÁ VI, KỲ HỌP THỨ 16

1. Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

2. Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí của UBTVQH ban hành ngày 28/8/2001;

3. Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

4. Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

5. Xét Tờ trình số 372/TT-UB ngày 11/3/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định danh mục, mức thu, mức nộp ngân sách, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; thẩm định của Ban Kinh tế & Ngân sách HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

I. Thống nhất về danh mục, khung mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo đề án kèm theo tờ trình số 372/TT-UB ngày 11/3/2004 của UBND tỉnh như sau:

- Thống nhất các loại phí theo đề án:

- Phí xây dựng;

- Phí thẩm định và cấp quyền sư dụng đất;

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

- Phí tham quan công trình văn hoá;

- Phí dự thi, dự tuyển;

- Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt;

- Phí chợ;

- Phí đấu thầu, đấu giá.

2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tiếp thu ý kiến thẩm định, đề xuất của Ban Kinh tế & Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND, điều chỉnh mức thu phí cụ thể cho từng vùng, từng đôi tượng, phù hợp với tình hình thực tế trong tỉnh của một số loại phí gồm:

2.1. Phí đo đạc lập bản đồ địa chính;

2.2. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô;

2.3. Phí qua đò (trừ đò dọc do chủ đò thỏa thuận với khách hàng);

2.4. Phí vệ sinh.

II. Phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước tạm thời thực hiện theo các quy định hiện hành của UBND tỉnh. Giao UBND tỉnh tiếp tục xây dựng đề án cụ thể về phí sử dụng lề dường, bến bãi, mặt nước để trình HĐND tỉnh khóa VII xem xét, thông qua.

III. Việc quản lý, sử dụng các khoản thu phí và phần trích để lại cho các tổ chức liên quan thu phí thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

IV. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các dại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VI, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 18 tháng 3 năm 2004./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Vũ Ngọc Hoàng