HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 88/2007/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 07 tháng 12 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC MỨC PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Sau khi xem xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnhPhú Yên trình HĐND tỉnh về mức phụ cấp cho các chức danh cán bộ không chuyên tráchở xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiếncủa các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụcấp hàng tháng cho các chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thịtrấn trên địa bàn tỉnh là 567.000 đồng/người/tháng (bằng 60% lương bậc 1 củaTrưởng các đoàn thể cấp xã theo chế độ hiện hành), gồm các chức danh: TrưởngBan Tổ chức Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo, cán bộKế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi - Nông - Lâm - Ngư - Diêm nghiệp, cán bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội, Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ, cán bộ nhà văn hoá,Bí thư Chi bộ thôn, buôn, khu phố không kiêm nhiệm các chức danh khác có phụcấp cao hơn.

Nguồn kinh phí chi trả được thựchiện theo qui định phân cấp quản lý ngân sách hiện hành của Ủy ban nhân dântỉnh.

Mức phụ cấp này được áp dụng từngày 01/01/2008.

Điều 2. Hội đồng nhân dântỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chứcthực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhândân, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn theoluật định kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá V, kỳ họp thứ 10thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

CHỦ TỊCH
Đinh Thanh Đồng