HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 88/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua chính sách thực hiện Để án

xuất khẩu lao động tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2007-2010

_____________

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 1 7 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và che văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 141/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về quản lý lao động Việt Nam ở nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 33/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015;

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 309 TTr- UBND ngày 12 tháng 4 năm 2007 về việc đề nghị phê duyệt chính sách thực hiện Đề án xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-2010; Báo cáo thẩm tra số: 61/BC-VHXH ngày 23 tháng 4 năm 2007 của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1Thông qua chính sách thực hiện Đề án xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-20/0 như Tờ trình số: 309/ttr-ubnd ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Điều 2. Giao UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt chính sách thực hiện Đề án xuất khẩu lao động giai đoạn 2007-2010 và chỉ đạo các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dán tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 10 (Bất thường) thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn