HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/2013/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 17 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀMỨC CHI HỖ TRỢ NGÂN SÁCH CHO ĐỊA PHƯƠNG SẢN XUẤT LÚA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchhỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh tại Tờ trình số 4051/TTr-UBND ngày 17/6/2013;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra củaBan Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các Đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về mức chi hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúatheo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

2. Đối tượng áp dụng: Các địa phương sản xuất lúa.

Điều 2. Mức chi kinh phí hỗ trợ

1. Chi 70% kinh phí cho hỗ trợ đầu tưxây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng trong vùng sản xuất lúa,trong đó ưu tiên đầu tư kênh mương và giao thông nội đồng.

2. Chi 20% kinh phí cho hỗ trợ cáchoạt động khuyến nông;

3. Chi 10% kinh phí cho hỗ trợ xâydựng và phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả.

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ vàphương thức hỗ trợ

1. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Đối với các năm trong thời kỳ ổn địnhngân sách 2012 - 2015, ngân sách Trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho ngânsách địa phương để sản xuất lúa.

2. Phương thức hỗ trợ

Hỗ trợ cho các địa phương sản xuấtlúa qua ngân sách UBND các huyện, thành phố, thị xã có đất trồng lúa.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giao UBND tỉnh tổ chức, triển khaithực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2013và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu