CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHƯỜNG THANH VINH THUỘC THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập phườngThanh Vinh thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ trên cơ sở toàn bộ 423,13 ha diệntích tự nhiên và 9.075 nhân khẩu của xã Thanh Vinh.

1. Phường Thanh Vinh có 423,13 hadiện tích tự nhiên và 9.075 nhân khẩu

Địa giới hành chính của phườngThanh Vinh: Đông giáp phường Trường Thịnh và xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ; Tâygiáp xã Thanh Hà và xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba; Nam giáp xã Thanh Minh, thịxã Phú Thọ; Bắc giáp xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ và xã Đông Thành, huyện ThanhBa.

2. Sau khi thành lập phường ThanhVinh, thị xã Phú Thọ có 6.460,07 ha diện tích tự nhiên và 71.600 nhân khẩu, có10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 05 phường: Âu Cơ, Hùng Vương, Trường Thịnh,Phong Châu và Thanh Vinh và 05 xã: Thanh Minh, Văn Lung, Hà Lộc, Phú Hộ và HàThạch.

Điều 2. Nghị quyết này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ,Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng