HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 89/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm Thành viên Ban lý kinh tế- Ngân sách HĐNĐ tỉnh Điện Biên khoá XII, nhiệm kỳ 2004- 2009

_____________

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Điều 17, Điều 48 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; ,

Theo đề nghị tại Tờ trình số: 326/TTr-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2007 của Thường trực HĐND tỉnh về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII và đơn của ông Hoàng Văn Nhân xin miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa XII;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Biên bản miễn nhiệm Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND khoá XII, nhiệm kỳ 2004-2009 ngày 25 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Nhất trí miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên khoá XII, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với ông Hoàng Văn Nhân để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XII kỳ họp thứ 10 (bất thường) thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn