HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUAQUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày17/11/2010;

Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 củaChính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 7277/TTr-UBND ngày27/11/2013 của UBND Lâm Đồng về quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnhLâm Đồng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Lâm Đồng; báo cáothẩm tra của Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểuHĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳhọp thứ 8 nhất trí thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản tỉnh LâmĐồng đến năm 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho UBNDtỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh đề án Quy hoạch theo góp ý của Bộ Tài nguyên và Môitrường, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, sau đó quyết định phê duyệt và tổ chứcthực hiện quy hoạch trên địa bàn tỉnh đảm bảo các quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện quy hoạch có những vấn đề mớiphát sinh trong thẩm quyền của tỉnh, UBND tỉnh trao đổi thống nhất với Thường trựcHĐND tỉnh để chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch cho phù hợp và báo cáo HĐNDtỉnh tại kỳ họp gần nhất;

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 74/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việcthông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng tài nguyên, khoángsản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 thuộc thẩm quyền củaUBND tỉnh Lâm Đồng;

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóaVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013 và có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TNMT, Bộ XD, Bộ Công thương;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ (để đưa tin);
- HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo & CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa