HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/2014/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤCTHỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI,kỳ họp thứ 10 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014;

Qua xem xét Tờ trình số 1248 /TTr-UBND ngày 30tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị thông qua Nghịquyết về tiếp tục nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; báo cáo thẩmtra của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2014, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tiếp tục thựchiện nhiệm vụ năm 2014 được nêu trong báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và cáccơ quan hữu quan tại kỳ họp. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đềsau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆNNHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Bước vào năm 2014, trong điều kiệntình hình kinh tế - xã hội trong nước, của tỉnh thuận lợi hơn nhưng vẫn cònnhiều khó khăn, thách thức. Tình hình căng thẳng ở biển Đông, thị trường thuhẹp, sức mua vẫn còn yếu, tăng trưởng tín dụng thấp, hậu quả nặng nề của cơnbão số 10 và hoàn lưu bão số 11... Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Ủy bannhân dân tỉnh đã triển khai kịp thời Kế hoạch hành động thực hiện các Nghịquyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; tập trung chỉ đạotháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, ổn định đời sống nhân dân.Với sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớpnhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 vẫnduy trì sự ổn định và đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt7,8%, giá trị sản xuất của cả 3 khu vực kinh tế tăng cao hơn so cùng kỳ năm2013; vụ Đông Xuân được mùa toàn diện, năng suất lúa, sản lượng lương thực đạtcao nhất từ trước đến nay; sản xuất công nghiệp tuy vẫn gặp nhiều khó khăn,nhưng tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức kế hoạch năm đề ra;du lịch Quảng Bình đã thực sự khẳng định được thương hiệu, lượt khách du lịchđến Quảng Bình đạt: 1,81 triệu lượt khách, cao hơn cả năm 2013; kết cấu hạ tầngkinh tế, xã hội được chú trọng đầu tư; đã tổ chức thành công chuỗi các hoạtđộng kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, tổ chức thành công Hội nghịXúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh; hoàn thành việc thành lập thị xã Ba Đồn và 6phường trực thuộc thị xã trên cơ sở chia tách địa giới hành chính huyện QuảngTrạch; lĩnh vực văn hóa, xã hội có những chuyển biến tiến bộ; công tác an sinhxã hội được quan tâm, đời sống nhân dân ổn định và có bước cải thiện; quốcphòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch năm đề ra như: giá trịsản xuất dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu...; một số lĩnh vực văn hóa, xã hội cóchuyển biến nhưng còn chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; một số địa bàn an ninh trậttự, tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạp.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁPCƠ BẢN TIẾP TỤC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014

Để phấn đấu hoàn thành và hoànthành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm2014 đã đề ra, cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệmvụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệmvụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện các giảipháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăngtrưởng kinh tế

Tập trung chỉ đạo, thực hiện cóhiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm của Chính phủ, của Tỉnhủy, của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng, tổchức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp chỉđạo, điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng. Tiếp tục triển khai thực hiệnChương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, chovay chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, cho vay chương trình đánh bắtvùng biển xa.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tàichính, tập trung chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ chingân sách.

Tăng cường quản lý đầu tư và xử lýnợ đọng xây dựng cơ bản. Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án. Triểnkhai thực hiện các dự án theo số vốn được bố trí, không để phát sinh mới nợđọng xây dựng cơ bản. Tăng cường thanh tra, giám sát thực hiện các dự án, xử lýnghiêm các trường hợp vi phạm.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơcấu doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo Đề án đãđược phê duyệt.

2. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn chosản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinhdoanh

2.1 Sản xuất nông, lâm, ngưnghiệp: Chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ Hè Thu,vụ Đông 2014 và vụ Đông Xuân 2014 - 2015. Tiếp tục tập trung chuyển đổi mạnh cơcấu giống lúa, cơ cấu cây trồng hợp lý; rà soát và lập kế hoạch chuyển đổiruộng lúa kém hiệu quả sang trồng những loại cây trồng khác có hiệu quả hơntrong vụ Đông Xuân 2014 - 2015. Đẩy mạnh xây dựng cánh đồng mẫu lớn; chỉ đạocông tác dồn điền đổi thửa, thực hiện liên kết 4 nhà. Tích cực tìm kiếm, mởrộng thị trường đầu ra cho nông sản. Tiếp tục chỉ đạo khôi phục diện tích câytrồng, nhất là diện tích cao su, bị thiệt hại sau bão năm 2013.

Tiếp tục khôi phục và phát triểntổng đàn, tăng tỷ lệ bò lai, lợn ngoại và đàn gia cầm. Tập trung chỉ đạo côngtác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Triển khai thực hiện tốt các chínhsách hỗ trợ ngư dân đánh bắt vùng biển xa và chính sách hỗ trợ ngư dân vay vốnđóng mới tàu công suất lớn, tàu vỏ thép, cải hoán tàu cũ để đánh bắt vùng biểnxa. Đẩy mạnh nuôi trồng và chế biến, xuất khẩu và phòng chống dịch bệnh chothủy sản.

Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án tái cơcấu nông nghiệp đã được phê duyệt gắn với xây dựng nông thôn mới. Phấn đấutrong năm 2014 có 11 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

2.2 Tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất công nghiệp, sớm đưa vào hoạt động các dự án đang triển khai

Tiếp tục tập trung tháo gỡ khókhăn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp đang gặp khó khăn. Thực hiện tốt cácchính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp về thuế, vay vốn tíndụng, tiêu thụ hàng hóa, giải quyết hàng tồn kho... để ổn định và phát huy hếtcông suất của các cơ sở sản xuất hiện có. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư cácdự án đang triển khai.

2.3 Phát triển dịch vụ, du lịch

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêugiá trị sản xuất dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu theo kế hoạch đề ra. Khuyến khíchphát triển hệ thống bán buôn, bán lẻ nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho doanhnghiệp, nông dân. Tăng cường công tác quản lý thị trường, giá cả. Triển khaithực hiện có hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vậnđộng "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", khuyến khích sửdụng các sản phẩm sản xuất trong tỉnh.

Tiếp tục triển khai các hoạt độngxúc tiến, quảng bá du lịch. Đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Nâng cao chất lượngcác sản phẩm dịch vụ du lịch gắn với đảm bảo môi trường, an ninh trật tự, antoàn ở các khu du lịch. Khuyến khích, kêu gọi đầu tư các khách sạn, cơ sở lưutrú.

2.4 Đẩy mạnh công tác đốingoại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấptỉnh

Tổ chức tốt các hoạt động hợp táchữu nghị với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướngmắc về thủ tục thực hiện và giải ngân; tiếp tục làm việc với các bộ, ngànhTrung ương để bổ sung vốn đối ứng ODA. Hoàn thiện các thủ tục để triển khaithực hiện dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị ứng phó biến đổi khí hậuthành phố Đồng Hới (ADB). Tranh thủ Dự án vệ sinh môi trường thành phố Đồng Hớigiai đoạn 3.

Triển khai thực hiện tốt Kế hoạchhành động triển khai thực hiện Chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinhdoanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2014 - 2016.

2.5. Tăng cường quản lý đấtđai, tài nguyên, môi trường: Tổ chức triển khaithực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013. Tập trung rà soát, thu hồi đất của các dựán không đầu tư xây dựng hoặc chậm tiến độ. Giải quyết đất ở ổn định và giaođất cho đồng bào dân tộc sản xuất. Đẩy mạnh tiến độ các dự án phát triển quỹđất. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý,khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường.

3. Đôn đốc, tạo điều kiện đẩynhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Nâng cao trách nhiệm, tạo mọi điềukiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dựán, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của cáccấp, các ngành trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các dự án trọngđiểm đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnhQuảng Bình năm 2014.

4. Phát triển văn hóa, xã hội

4.1.Giáo dục đào tạo: Triểnkhai thực hiện đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghịquyết Trung ương 8 (khóa XI) và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Quảng Bình, Trung cấp chuyên nghiệp,dạy nghề theo đúng quy định.

4.2 Khoa học công nghệ: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Chútrọng hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ. Tăng cườngquản lý đo lường chất lượng và sở hữu trí tuệ.

4.3 Văn hóa, thể thao, thôngtin và truyền thông

Nâng cao đời sống văn hóa cơ sở,nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Triển khai chương trình hànhđộng về phát triển thể dục thể thao. Chú trọng công tác thông tin truyền thông.

Tiếp tục tăng cường công tác thôngtin tuyên truyền về biển đảo, về hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo củaTrung Quốc để nhân dân nhận thức đúng, có hành động thiết thực đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc theo đúng quy định của phápluật và sự chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ.

4.4 Công tác bảo vệ, chăm sócsức khỏe nhân dân: Quan tâm công tác bảo vệ, chămsóc sức khỏe nhân dân. Nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòngchống các loại dịch bệnh.

4.5 Lao động, Thương binh và Xãhội: Đẩy mạnh dạy nghề gắn với tạo việc làm chongười lao động. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công và các đốitượng chính sách; công tác an sinh xã hội, bảo trợ xã hội. Tiếp tục tổng ràsoát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trênđịa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình giảm nghèo, phấn đấu năm 2014,giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,0%.

5. Tiếp tục huy động các nguồnlực để khắc phục hậu quả bão, lụt năm 2013 gây ra và triển khai thực hiện tốtcông tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2014

Tranh thủ các nguồn vốn để từngbước xây dựng lại kết cấu hạ tầng, phòng chống thiên tai.Chủ động chuẩn bị tốt các phương án, các điều kiện để phòng, chống có hiệu quảtheo phương châm 4 tại chỗ khi có lụt bão xảy ra.

6. Triển khai xây dựng kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015

7. Tăng cường quốc phòng, anninh

Đảm bảo quốc phòng, an ninh để chủđộng xử lý mọi tình huống. Tập trung triển khai công tác chuẩn bị và chỉ đạotriển khai thực hiện tốt diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014. Chú trọng anninh nông thôn, nhất là nơi có diễn biến tình hình phức tạp về: giải phóng mặtbằng, tranh chấp đất đai, khiếu kiện phức tạp... Tiếp tục chỉ đạo lập lại trậttự an toàn giao thông, đẩy lùi, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý nhà nước

Vừa tập trung chỉ đạo phát triểntoàn diện, đồng thời chú trọng những lĩnh vực trọng tâm, chương trình, dự ántrọng điểm, những chỉ tiêu còn đạt thấp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kếhoạch đã đề ra. Nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động công vụ. Đẩy mạnh cảicách hành chính. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của bộ máy nhànước.

Điều 2. Hộiđồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa, tổ chức triển khaithực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hànhnếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh giải quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnhcăn cứ chứcnăng, nhiệm vụcủa mìnhkiểm tra,giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Đềnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặttrận theo quy định của pháp luật giám sát và động viên mọi tầng lớp nhân dânthực hiện tốt Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 5. Nghịquyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhândân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP, thị xã;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình, Đài PTTH Quảng Bình;
- Công báo tỉnh;
- Website tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Bính