QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 89/2015/QH13

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ QUỐCHỘI KHÓA XIII, NĂM 2015 VÀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2016

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11 ;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtsố 17/2008/QH12 ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 861/TTr-UBTVQH13 ngày 11 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự kiến điều chỉnhChương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 vàChương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Báo cáo số 893/BC-UBTVQH13 ngày 07 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải trình, tiếp thuý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháplệnh năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóaXIII các dự án, dự thảo sau đây:

1. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12 ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã đượcỦy ban thường vụ Quốc hội thông qua tại phiên họp tháng 3/2015);

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuếsuất thuế tài nguyên;

3. Nghị quyết của Quốc hội về việc thực hiệnchính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động sau một năm nghỉviệc;

4. Pháp lệnh quản lý thị trường.

Điều 2

Điều chỉnh Chương trìnhxây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 như sau:

1. Bổ sungvào Chương trình năm 2015 các dự án, dự thảo sau đây:

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/NQ-UBTVQH12ngày 14/7/2011 về biểu thuế bảo vệ môi trường (đã được Ủy ban thường vụ Quốchội thông qua tại phiên họp tháng 3/2015);

- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 về việc ban hành biểu mức thuếsuất thuế tài nguyên;

- Luậtthuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) thông qua tại kỳ họp thứ 10 (xemxét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp);

- Luật dược (sửađổi) cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10;

- Nghịquyết của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đốivới người lao động sau một năm nghỉ việc thông qua tại kỳ họp thứ 9 (xemxét, thông qua theo quy trình tại một kỳ họp);

- Pháp lệnh quản lý thị trường.

2. Điều chỉnh thời hạn trình Quốc hội các dựán sau đây:

- Chuyển dự án Luật khí tượng thủy văn từ Chươngtrình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 lên Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ9, thông qua tại kỳ họp thứ 10;

- Lùi thời gian trình dự án Luật biểu tình từChương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họpthứ 11; lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luậtchuyển giao công nghệ từ chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hộikhóa XIII sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV;

- Rút dự án Luật dân số ra khỏi Chương trình năm2015.

Điều 3

Thông qua Chương trình xâydựng luật, pháp lệnh năm 2016 như sau:

I. CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại kỳ họp thứ 11,Quốc hội khóa XIII (dự kiến tháng 3/2016)

a) Trình Quốc hội thông qua 06 dự án, bao gồm:

1. Luật tiếp cận thôngtin;

2. Luật ký kết, gia nhậpvà thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi);

3. Luật quy hoạch;

4. Luật báo chí (sửa đổi);

5. Luật bảo vệ, chămsóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi);

6. Luật dược (sửa đổi).

b) Trình Quốc hội cho ý kiến 01 dự án:

1. Luật biểu tình.

2. Tại kỳ họp thứ nhất,Quốc hội khóa XIV (dự kiến tháng 7/2016)

Trình Quốc hội thông qua 01 dự thảo:

1. Nghị quyếtcủa Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

3. Tại kỳ họp thứ 2, Quốchội khóa XIV (dự kiến tháng 10/2016)

a) Trình Quốc hội thông qua 05 dự án, bao gồm:

1. Luật ban hành quyếtđịnh hành chính;

2. Luật biểu tình;

3. Luật về hội;

4. Luật tín ngưỡng,tôn giáo;

5. Luật đấu giá tài sản.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến 17 dự án, bao gồm:

1. Luật quốc phòng (sửađổi);

2. LuậtCông an xã;

3. Luật chứngthực;

4. Luật vềmáu và tế bào gốc;

5. Luật đườngsắt (sửa đổi);

6. Luậtphòng, chống tham nhũng (sửa đổi);

7. Luật quảnlý ngoại thương;

8. Luật quảnlý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

9. Luật hỗtrợ doanh nghiệp vừa và nhỏ;

10. Luật quảnlý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi);

11. Luật thủylợi;

12. Luật nănglượng nguyên tử (sửa đổi);

13. Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ;

14. Luật tráchnhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi);

15. Luật cảnh vệ;

16. Luật dulịch (sửa đổi);

17. Luật trợgiúp pháp lý (sửa đổi).

II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH

Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 02dự án pháp lệnh, bao gồm:

1. Pháp lệnhgiống cây trồng (sửa đổi);

2. Pháp lệnhgiống vật nuôi (sửa đổi).

Điều 4

1. Cơ quan,tổ chức, cá nhân đề cao tinh thần trách nhiệm thi hành nghiêm Luật ban hành vănbản quy phạm pháp luật; tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã được đề ra trongcác Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII về Chương trình xây dựng luật, pháplệnh; không trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án, dự thảo không bảođảm chất lượng và tiến độ; kiểm điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm củaviệc không hoàn thành Chương trình để báo cáo Quốc hội.

Các cơ quan, tổ chức có liênquan tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu Quốc hội và các chủ thể khác thực hiệnquyền sáng kiến pháp luật của mình.

2.Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quanphải thực hiện nghiêm việc banhành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyếtcủa Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của luật, pháp lệnh, nghị quyết; bố trí hợp lý kinh phí hỗ trợ xây dựng pháp luật tạo điềukiện cho các cơ quan, tổ chức thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Chính phủ phân công cơ quan chủtrì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết các quy định hiện hành liên quan để đềxuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới các dự án để triển khai thi hành Hiến phápvà đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống.

3. Văn phòng Quốc hội có tráchnhiệm tạo điều kiện về kinh phí và điều kiện vật chất cần thiết khác, Việnnghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm giúp đại biểuQuốc hội trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh theoquy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban thường vụQuốc hội và Quốc hội.

Nghị quyết này đã được Quốchội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông quangày 09 tháng 6 năm 2015.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng