CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/NQ-CP

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC HUYỆN DUY TIÊN, BÌNH LỤC, THANH LIÊM,KIM BẢNG ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ PHỦ LÝ VÀ THÀNH LẬP CÁCPHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điềuchỉnh địa giới hành chính các huyện Duy Tiên, Bình Lục,Thanh Liêm, Kim Bảng để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thànhlập các phường thuộc thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

1. Điều chỉnh địa giới hành chính cáchuyện Duy Tiên, Bình Lục, Thanh Liêm, Kim Bảng để mrộngđịa giới hành chính thành phố Phủ Lý

a) Điều chỉnh 1.673,79 ha diện tíchtự nhiên và 12.417 nhân khẩu của huyện Duy Tiên (gồm toàn bộ diện tích tự nhiênvà nhân khẩu của các xã Tiên Tân, Tiên Hiệp và Tiên Hải); 1.236,54 ha diện tíchtự nhiên và 12.868 nhân khẩu của huyện Bình Lục (gồm toàn bộ diện tích tự nhiênvà nhân khẩu của các xã Đinh Xá, Trịnh Xá); 1.359,30 ha diện tích tự nhiên và16.154 nhân khẩu của huyện Thanh Liêm (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhânkhẩu của các xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết; 458,31 ha diện tích tự nhiên và toàn bộ7.478 nhân khẩu của xã Thanh Tuyền); 1.090,90 ha diện tích tự nhiên và 11.108nhân khẩu của huyện Kim Bảng (gồm 628,53 ha diện tích tự nhiên và toàn bộ 5.945nhân khẩu của xã Kim Bình; 462,37 ha diện tích tự nhiên và 5.163 nhân khẩu củaxã Thanh Sơn) về thành phố Phủ Lý quản lý.

b) Điều chỉnh phần diện tích tự nhiêncòn lại của xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm là 8,46 ha (gồm diện tích trụ sHuyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm vàtrụ sở một số cơ quan trực thuộc huyện) về xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm quảnlý.

c) Điều chỉnh phần diện tích tự nhiêncòn lại của xã Kim Bình, huyện Kim Bảng là 6,04 ha (gồm diện tích nhà máy nướcvà trạm bơm trục đứng Quế) về thị trấn Quế, huyện Kim Bảng quản lý.

d) Điều chỉnh 462,37 ha diện tích tựnhiên và 5.163 nhân khẩu của xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng về phường Lê HồngPhong, thành phPhủ Lý quản lý.

2. Thành lập các phường thuộc thànhphố Phủ Lý

a) Thành lập phường Thanh Châu thuộcthành phố Phủ Lý trên cơ sở toàn bộ 336,86 ha diện tích tự nhiên và 6.307 nhânkhẩu của xã Thanh Châu.

- Phường Thanh Châu có 336,86 ha diệntích tự nhiên và 6.307 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường ThanhChâu: Đông giáp xã Liêm Chung; Tây giáp phường Châu Sơn; Nam giáp xã Thanh Hà,huyện Thanh Liêm và phường Thanh Tuyền; Bắc giáp các phường Liêm Chính, TrầnHưng Đạo và Hai Bà Trưng.

b) Thành lập phường Châu Sơn thuộcthành phố Phủ Lý trên cơ sở toàn bộ 524,11 ha diện tích tự nhiên và 8.158 nhânkhẩu của xã Châu Sơn.

- Phường ChâuSơn có 524,11 ha diện tích tự nhiên và 8.158 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường ChâuSơn: Đông giáp phường Thanh Châu; Tây giáp xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng; Namgiáp thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm và phường Thanh Tuyền; Bắc giáp phườngLê Hồng Phong.

c) Thành lập phường Liêm Chính thuộcthành phố Phủ Lý trên cơ sở toàn bộ 332,51 ha diện tích tự nhiên và 5.047 nhânkhẩu của xã Liêm Chính.

- Phường Liêm Chính có 332,51 ha diệntích tự nhiên và 5.047 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường LiêmChính: Đông giáp xã Liêm Tuyền; Tây giáp phường Trần Hưng Đạo; Nam giáp phườngThanh Châu và xã Liêm Chung; Bắc giáp phường Lam Hạ và xã Liêm Tuyền.

d) Thành lập phường Lam Hạ thuộcthành phố Phủ Lý trên cơ sở toàn bộ 627,96 ha diện tích tự nhiên và 5.953 nhânkhẩu của xã Lam Hạ.

- Phường Lam Hạ có 627,96 ha diệntích tự nhiên và 5.953 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường Lam Hạ:Đông giáp xã Tiên Hải; Tây giáp phường Quang Trung; Nam giáp các phường LươngKhánh Thiện và Liêm Chính; Bắc giáp các xã Tiên Tân và Tiên Hiệp.

đ) Thành lập phường Thanh Tuyền thuộcthành phố Phủ Lý trên cơ sở toàn bộ 458,31 ha diện tích tựnhiên và 7.478 nhân khẩu của xã Thanh Tuyền (sau khi điều chỉnh về thành phốPhủ Lý quản lý).

- Phường Thanh Tuyền có 458,31 hadiện tích tự nhiên và 7.478 nhân khẩu.

- Địa giới hành chính phường ThanhTuyền: Đông giáp xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm; Tây giáp thị trấn Kiện Khê,huyện Thanh Liêm; Nam giáp các xã Thanh Phong và Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm;Bắc giáp các phường Thanh Châu và Châu Sơn.

3. Sau khi điều chỉnh địa giới hànhchính các huyện, xã để mở rộng địa giới hành chính thành phố Phủ Lý và thànhlập các phường thuộc thành phố Phủ Lý

a) Thành phố Phủ Lý có 8.787,30 hadiện tích tự nhiên, 136.654 nhân khẩu và 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11phường: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lương Khánh Thiện, Trần Hưng Đạo, Lê HồngPhong, Quang Trung, Thanh Châu, Liêm Chính, Châu Sơn, Lam Hạ, Thanh Tuyền và 10xã: Liêm Chung, Phù Vân, Tiên Tân, Tiên Hiệp, Tiên Hải, Đinh Xá, Trịnh Xá, LiêmTuyền, Liêm Tiết, Kim Bình.

Địa giới hành chính thành phố Phủ Lý:Đông giáp huyện Bình Lục; Tây giáp huyện Kim Bảng; Nam giáp huyện Thanh Liêm;Bắc giáp huyện Duy Tiên.

- Phường Lê Hồng Phong có 760,64 hadiện tích tự nhiên và 15.009 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Lê HồngPhong: Đông giáp các phường Quang Trung, Hai Bà Trưng, Thanh Châu; Tây giáp xãThanh Sơn, huyện Kim Bảng; Nam giáp phường Châu Sơn; Bắc giáp xã Phù Vân.

b) Huyện Duy Tiên còn lại 12.100,36ha diện tích tự nhiên, 115.011 nhân khẩu và 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 02thị trấn: Đồng Văn, Hòa Mạc và 16 xã: Mộc Bắc, Mộc Nam, Chuyên Ngoại, Trác Văn,Châu Giang, Yên Bắc, Yên Nam, Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong, Tiên Ngoại, TiênNội, Bạch Thượng, Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải.

c) Huyện Bình Lục còn lại 14.401,02ha diện tích tự nhiên, 133.978 nhân khẩu và 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồmthị trấn Bình Mỹ và 18 xã: Bình Nghĩa, Tràng An, Đồng Du, Ngọc Lũ, Hưng Công,Đồn Xá, An Ninh, Bồ Đ, Bối Cầu, An Mỹ, An Nội, Vũ Bản, TrungLương, Mỹ Thọ, An Đổ, La Sơn, Tiêu Động, An Lão.

d) Huyện Thanh Liêm còn lại 16.471,98 ha diện tích tự nhiên, 113.077 nhân khẩu và 17 đơn vịhành chính cấp xã, gồm thị trấn Kiện Khê và 16 xã: LiêmPhong, Liêm Cần, Liêm Thuận, Liêm Túc, Liêm Sơn, ThanhBình, Thanh Thủy, Thanh Phong, Thanh Lưu, Thanh Tân, Thanh Hương, Thanh Nghị,Thanh Tâm, Thanh Nguyên, Thanh Hải, Thanh Hà.

- Xã Thanh Hà có 819,57 ha diện tíchtự nhiên và 10.891 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thanh Hà: Đônggiáp xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý và các xã Liêm Cần,Thanh Bình, huyện Thanh Liêm; Tây giáp phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý;Nam giáp xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm; Bắc giáp xã Liêm Chung, thành phốPhủ Lý.

đ) Huyện Kim Bảng còn lại 17.571,72ha diện tích tự nhiên, 116.054 nhân khẩu và 18 đơn vị hànhchính cấp xã, gồm 02 thị trấn: Quế, Ba Sao và 16 xã: Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi, Ngọc Sơn, Đồng Hóa, Đại Cương, Nhật Tân,Nhật Tựu, Hoàng Tây, Văn Xá, Khả Phong, Liên Sơn, Thi Sơn, Thanh Sơn.

- Thị trấn Quếcó 306,09 ha diện tích tự nhiên và 5.401 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Quế:Đông giáp xã Văn Xá, huyện Kim Bảng và xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý; Tây giápxã Ngọc Sơn; Nam giáp xã Thi Sơn; Bắc giáp các xã Ngọc Sơn và Đồng Hóa.

- Xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng cònlại 2.621,41 ha diện tích tự nhiên và 6.687 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thanh Sơn:Đông giáp phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý và thị trấn Kiện Khê, huyệnThanh Liêm; Tây giáp xã Liên Sơn; Nam giáp xã Thanh Thủy,huyện Thanh Liêm và huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; Bắc giáp xã Thi Sơn, huyệnKim Bảng và xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý.

e) Tỉnh Hà Nam có 86.049 ha diện tíchtự nhiên, 786.860 nhân khẩu và 06 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phốPhủ Lý thuộc tỉnh và 05 huyện: Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm, LýNhân; 116 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 98 xã, 11 phường và 07 thị trấn.

Điều 2. Nghịquyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộtrưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hà Nam vàThủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Ban T chức Trung ương Đảng;
- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc phòng, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- HĐND, UBND tỉnh Hà Nam;
- Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước;
- Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: V.III, TCCB, TH, KTN, PL, TCCV, Công báo;
Lưu: V
ăn thư, NC (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng