HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂNNHÀ Ở TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 1883/2011/QĐ-TTg ngày 26/11/2011 củaThủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc tỉnhVĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 vàtầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 113/2012/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xãhội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020;

Trên cơ sở Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 07/6/2013 của UBNDtỉnh về việc đề nghị thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đếnnăm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sáchHĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030 (có chương trình kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngàyHĐND tỉnh thông qua và thay thế Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND ngày 15/12/2008của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở đô thị tỉnh Vĩnh Phúc đến năm2010 và định hướng đến năm 2020.

2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh cótrách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết này đ­ược HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XV, kỳ họp thứ7 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2013./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng