ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 892/NQ-UBTVQH13

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬPCÁC PHƯỜNG XUẤT HÓA, HUYỀN TỤNG THUỘC THỊ XÃ BẮC KẠN VÀ THÀNH PHỐ BẮC KẠN, TỈNHBẮC KẠN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUCHỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 10/TTr-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015,

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Thành lậpcác phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn, tỉnhBắc Kạn

1. Thành lập 02 phườngthuộc thị xã Bắc Kạn:

a) Thành lập phường XuấtHóa trên cơ sở toàn bộ 4.804,9 ha diện tích tự nhiên và3.461 nhân khẩu của xã Xuất Hoá.

Địa giới hành chính phường Xuất Hoá: Đông và Namgiáp huyện Chợ Mới; Tây giáp xã Nông Thượng; Bắc giápcác phường Đức Xuân, Huyền Tụng và huyện Bạch Thông;

b) Thành lập phường HuyềnTụng trên cơ stoàn bộ 2.735,6 ha diện tích tự nhiênvà 4.769 nhân khẩu của xã Huyền Tụng.

Địa giới hành chính phường Huyền Tụng: Đông và Bắcgiáp huyện Bạch Thông; Tây giáp phường Nguyễn Thị Minh Khai và xã Dương Quang;Nam giáp các phường Đức Xuân và Xuất Hoá.

2. Thành lập thành phố BắcKạn, tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở toàn bộ 13.688 ha diện tích tự nhiên, 56.818 nhânkhẩu và 08 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Bắc Kạn.

Địa giới hành chính thành phố Bắc Kạn: Đông, Tây vàBắc giáp huyện Bạch Thông; Nam giáp huyện Chợ Mới.

3. Sau khi thành lập 02 phường và thành phố Bắc Kạn:

a) Thành phố Bắc Kạn có13.688 ha diện tích tự nhiên, 56.818 nhân khẩu và 08 đơn vị hành chính cấp xã,gồm 06 phường Đức Xuân, Huyền Tụng, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Chí Kiên, Sông Cầu, Xuất Hóavà02 xã Dương Quang, Nông Thượng.

b) Tỉnh Bắc Kạn có 08 đơnvị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 07 huyện) và 122 đơn vịhành chính cấp xã (110 xã, 06 phường, 06 thị trấn).

Điều 2. Tổ chức thựchiện

Chính phủ, Hội đng nhân dân, y ban nhân dân tỉnh Bc Kạn và các cơ quan, tchức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắpxếp, n định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương;ổn định đời sống của nhân dân địa phương bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Điều 3. Hiệu lựcthi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Ban tổ chức Trung ương;
- Tòa án NDTC, Viện KSNDTC; KTNN;
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: HC, PL.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng