HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 8b/ 2003/NQ /HĐND4
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 1 năm 2003

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán ngân sách năm 2003

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 1994 (Sửa đổi);

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 1996 (sửa đổi);

- Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003;

- Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2003;

- Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về dự toán ngân sách năm 2003; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 605,000 tỷ đồng, gồm:

-Thu nội địa:478,630 tỷ đồng

- Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 30,000 tỷ đồng

- Các khoản thu quản lý chi qua ngân sách nhà nước: 96,370 tỷ đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 948,292 tỷ đồng

Trong đó:

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia :59,484 tỷ đồng

- Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ theo thông báo của Trungương:65,568 tỷ đồng

II. Thông qua kế hoạch phân bổ chỉ tiêu thu, chi ngân sách của UBND tỉnh giao cho từng ngành, địa phương, đơn vị và dự trù kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2003 (có phụ lục kèm theo).

III. Để thực hiện dự toán ngân sách năm 2003, HĐND tỉnh nhấn mạnh một số biện pháp sau đây:

1. Về thu ngân sách:

- Khai thác tối đa nội lực, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài bằng cách tiếp tục ban hành các chính sách mới như "đổi đất lấy hạ tầng", "thu các loại phí"...; thực hiện tốt các chính sách kích cầu nhằm huy động tốt mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư cho các chương trình trọng điểm, những ngành mũi nhọn, những lĩnh vực có lợi thế so sánh, sản phẩm đang có thị trường tiêu thụ nhằm thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, mở mang dịch vụ, coi đó là điều kiện tiên quyết để không ngừng phát triển nguồn thu ngân sách.

- Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết TW3, Nghị quyết số 10 NQ/TU ngày 26/7/2002 của Hội nghị lần thứ 6 BCH Đảng bộ tỉnh; đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo nội dung Nghị quyết TW5 và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XII). Tăng cường chỉ đạo việc thi hành Luật Doanh nghiệp; thực hiện đối xử bình đẳng các thành phần kinh tế; tổ chức tốt thông tin kinh tế để hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là xuất khẩu. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động hội nhập kinh tế khu vực và thế giới trong khuôn khổ Khu vực mậu dịch tự do Hiệp hội các nước Đông - Nam Á (AFTA), Tổ chức hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), WTO và Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, có biện pháp cụ thể để nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm về việc chấp hành nghĩa vụ thuế trong việc tự tính, tự kê khai, tự nộp thuế theo qui định của pháp luật; áp dụng rộng rãi chế độ kế toán đối với hộ sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh; tổ chức thí điểm uỷ nhiệm cho UBND một số xã, phường, thị trấn thu thuế của các hộ ngoài quốc doanh, thuế nhà đất theo chủ trương của Bộ Tài chính. Ngành thuế phải chủ động phối hợp với các cấp, các ngành chức năng liên quan trong công tác chống thất thu, trốn lậu thuế, kinh doanh trái pháp luật; tăng cường công tác hậukiểm để vừa theo dõi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động vừa khắc phục tình trạng bỏ sót đối tượng thu thuế, trốn thuế; hết sức coi trọng công tác kiểm tra chế độ chứng từ, hoá đơn gắn với công tác quyết toán để thu hồi nợ đọng, quản lý nguồn thu chặt chẽ, hiệu quả.

- Kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách; đồng thời có hình thức xử lý thích đáng những tổ chức, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ thuế, trốn thuế, lậu thuế, gian lận thương mại...

2. Về chi ngân sách:

- Thực hiện quản lý chặt chẽ và hiệu quả các nguồn kinh phí; tập trung vốn cho các chương trình trọng điểm; cho các lĩnh vực văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, quốc phòng - an ninh và các chương trình mục tiêu trong kế hoạch; bố trí vốn dự phòng để chủ động đáp ứng cho những nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh. Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ "không dùng vốn ngân sách đầu tư cho các dự án kinh doanh mà tập trung đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển các xã nghèo. Phát huy vai trò của HĐND đối với việc sử dụng vốn ngân sách cho đầu tư phát triển; nếu là dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách địa phương (kể cả phần Trung ương bổ sung thêm cho địa phương) thì phải đưa ra HĐND thảo luận, quyết định và công bố công khai".

- Kiên quyết xử lý việc chi tiêu lãng phí, không đúng chế độ; thực hiện nghiêm túc việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kiểm tra, giám sát để chống thất thoát trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản của các doanh nghiệp, phí và lệ phí tại các đơn vị.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân; những vi phạm về chi sai mục đích, sai chế độ hoặc làm thất thoát tài sản Nhà nước, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm.

IV. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai ngay từ đầu năm dự toán ngân sách đã được phân bổ, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế công khai tài chính, tiếp tục cải cách bộ máy và thủ tục hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quảquản lý nhà nước về tài chính.

Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND tỉnh cùng Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định và báo cáo cho HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

V. Giao trách nhiệm cho Thường trực HĐND, các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2003 theo lĩnh vực và phạm vi trách nhiệm đã được pháp luật qui định.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh thông qua lúc 14 giờ 45 phút ngày 27 tháng 01 năm 2003.

Chủ tịch

(Đã ký)

Hồ Xuân Mãn