HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 90/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 30 tháng 4 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch UBND

tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004- 2009

____________

HỘI ĐỔNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 10 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Uỷ ban nhân dân các cấp;

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số: 355/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2007 về việc đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2009;

Căn biên Bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2009 ngày 25 tháng 4 năm 2007,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử bề sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

Ông: Hoàng Văn Nhân: trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị .quyết này đã được Hội đồng nhơn dân tỉnh Điện Biên khoá XII, kỳ họp thứ 10 (bất thường) thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn