HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH MỨC VẬNĐỘNG ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG – AN NINH
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 củaChính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtDân quân tự vệ;

Sau khi xem xét tờ trìnhsố: 40/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Thường trực HĐND tỉnh về việcđiều chỉnh Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Lâm Đồngkhóa VIII về quy định mức thu, nộp và quản lý Quỹquốcphòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ý kiến thảo luận của đại biểuHĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định đối tượng vận động đónggóp, mức vận động đóng góp và đối tượng không vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng- An ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Đối tượng vậnđộng đóng góp:

- Hộ gia đình;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang có hoạt động kinhtế (sau đây gọi chung là các cơ quan, tổ chức);

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

- Các tổ chức khác.

2. Mức vận độngđóng góp:

a. Đối với hộ gia đình:

- Hộ gia đình cư trú tại các phường, thị trấn:20.000 đồng/hộ/năm.

- Hộ gia đình cư trú tại các xã: 15.000 đồng/hộ/năm.

b. Đối với hộ sản xuất, kinh doanh:

- Hộ sản xuất, kinh doanh có thuế môn bài bậc 1, 2:150.000 đồng/hộ/năm.

- Hộ sản xuất, kinh doanh có thuế môn bài bậc 3, 4:120.000 đồng/hộ/năm.

- Hộ sản xuất, kinh doanh có thuế môn bài bậc 5, 6:80.000 đồng/hộ/năm.

Trường hợpnhững hộ đăng ký kinh doanh nhiều loạihình khác nhau, thì áp dụng một mức vận động đóng góp theo loại hình kinh doanh có bậc thuế môn bài caonhất.

Đối với các hộ gia đình có cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn(gọi tắc là xã) hoặc tạm trú trên địa bàn 1 xã nhưng có hộ khẩu thường trú tại1 xã khác thì thực hiện vận động đóng góp quỹ trên địa bàn xã nơi gia đình cócơ sở sản xuất kinh doanh hoặc xã hiệnđang đăng ký tạm trú.

c. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghềnghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức khác: 250.000 đồng/đơn vị/năm.

d. Các hợp tác xã, các doanh nghiệp thuộc các thànhphần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật: 300.000 đồng/đơnvị/năm.

e. Các tổ chức khác: 250.000 đồng/đơn vị/năm.

Các mức nêu trên là mức để tuyên truyền vận độngđóng góp đối với hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên cơ sở tựnguyện và không giới hạn mức tối đa.

3. Đối tượng không vận động đóng góp:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp có thẩm quyềncông nhận; hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú dưới 6 tháng;

- Hộ gia đình thuộc các đối tượng theo Khoản 1,Điều 2, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cáchmạng trước ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; gia đình Liệtsĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Laođộng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; ngườihoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng,hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giảiphóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡcách mạng được cơ quan thẩm quyền công nhận;

- Hộ gia đình có quân nhân đang thực hiện nghĩa vụquân sự trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; hộ gia đình có cán bộ,chiến sỹ Dân quân nòng cốt đang thực hiện nghĩa vụ Dân quân, Dân phòng;

- Hộ gia đình người già neo đơn, không có lươnghưu; hộ gia đình có lao động chính duy nhất là người tàn tật, người không cókhả năng lao động, người mất sức lao động có đời sống khó khăn.

- Các Hội gồm: Nạn nhân chất độc da cam, Người mù,Người cao tuổi, Chiến sỹ bị địch bắt tù đày.

Trường hợp các đối tượng được miễn nêu trên có điềukiện, tự nguyện đóng góp cho Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn thì bộ phận quản lý Quỹ cấp xãtiếp nhận bổ sung nguồn thu vào Quỹ theo quyđịnh.

4. Tổ chức thu, nộp tiền đóng góp.

- UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức thu tiền đóng góp Quỹ quốc phòng - anninh của các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; vận động các đối tượng trên đónggóp cao hơn các mức quy định; đồng thời quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh đúng quy định;

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cótrách nhiệm đóng góp Quỹ quốc phòng - anninh cho UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ quan, đơn vị đóng trụ sở;

- Quỹ quốc phòng - an ninh sử dụng biên lai thutiền do Sở Tài chính phát hành và quản theo quy định của Bộ Tài chính;

- UBND cấp xãđược trích 10% trên số thực thu để chi cho công tác tổ chức thu Quỹ quốc phòng - an ninh tại địa phương;

- Số tiền thu Quỹ quốc phòng - an ninh còn lại saukhi trừ đi số được trích nêu trên còn lại được nộp vào tài khoản tiền gửi của cấp xã mở tại Kho bạc Nhà nước để quản lý và sửdụng theo đúng quy định.

Điều 2. Hội đồng Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng giaoUBND tỉnh quy định quy chế thu tiền đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng -an ninh và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực từ sau 10 ngày kể từngày ký ban hành và thay thế số Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐNDtỉnh Lâm Đồng khóa VIII Về quy định mức thu, nộp và quản lý Quỹ quốc phòng - anninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Nghị quyết này đã được HĐND Tỉnh Lâm Đồng khóaVIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2013./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP, VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở; ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo LĐ (để đưa tin);
- TTHĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website HĐND tỉnh;
- Lưu: VP, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa