HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/ 2013/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG,PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNHLAI CHÂU
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổitên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiệnmột số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng banhành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1513/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnhvề đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị xã LaiChâu; Báo cáo thẩm tra số: 70/BC-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2013 của BanPháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hộiđồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Đặt tên, đổi tên đường, phố và côngtrình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu, như sau:

I. Đặttên 05 đường

1. Đường Phạm Ngọc Thạch:Là đường số 57 (khu dân cư số 1, 2) điểm đầu giao với đường số 1B-2 khu dân cư số 1, điểm cuối giaovới đường vào bản Tả Làn Than.

2. Đường Nguyễn Đức Cảnh: Là đường TT - 3 (khuTrung tâm Hành chính) điểm đầugiao với đường Điện Biên Phủ, điểm cuối giao với đường Phạm Văn Đồng.

3. Đường Hoàng Văn Thụ: Là đường số B12 (khu dâncư số 1A mở rộng) có điểm đầu giao với đường 4C khu dân cư số 1A mở rộng, điểmcuối giao với đường A11 khu dân cư 1A.

4. Đường Trần Khát Chân: Là đường số B11 + A11(khu dân cư số 1A) có điểm đầu giao với phố Trần Huy Liệu, điểm cuối giao vớiđường số B12 khu dân cư số 1A mở rộng.

5. Đường Nguyễn Du: Là đường R2 (khu dân cư số 7) cóđiểm đầu giao với đường 10- 10, điểm cuốigiao với đường Tôn Đức Thắng.

II. Đặt tên 17 phố

1. Phố Nguyễn Văn Trỗi:Là đường A2 - A15 (khudân cư số 1) có điểm đầu giao với đường Phan Đình Giót, điểm cuối giao vớiđường số 57.

2. Phố Đặng Văn Ngữ:Là đường số 3(khu dân cư 1B) điểm đầu giao với đường 30 - 4, điểm cuối giao với đường số 57 (khu dâncư số 1, 2).

3. Phố Hồ Đắc Di: Là đường số 95 (khu dâncư 2B) có điểm đầu giao với đường 30-4, điểm cuối giao với đường số 57 (khu dâncư số 1,2).

4. Phố Trần Đại Nghĩa:Là đường 1B-2 (khu dân cư số 1)điểm đầu giao với đường 30-4, điểm cuối giao với đường số1B-5 (khu dân cư số 1).

5. Phố Lý Tự Trọng:Là đường 1B - 5 (khu dân cư số 1) cóđiểm đầu giao với đường 30-4, điểm cuối giaovới đường số 1B - 2 (khu dân cư số 1).

6. PhốPhùng Hưng: Là đường 1B - 4 (khu dâncư số 1) có điểm đầu giao với đường 30 - 4, điểm cuối giao với đường 1B - 9.

7. Phố Trần Đăng Ninh:Là đường số 4C (khu dân cư số 1) điểm đầu giao với đường TrườngChinh, điểm cuối giao với đường Võ VănKiệt.

8. Phố Hồ Xuân Hương: Là đường D8-D9 (khu dân cư số 2)điểm đầu giao với đường Điện Biên Phủ, điểm cuối giao với đường Lò Văn Hặc.

9. Phố Trương Định:Là đường D6+ 12 (khu dân cưsố 4) điểm đầu giao với đường Trần Quang Diệu, điểm cuối giaovới đường giáp đất khách sạn Phương Thanh.

10. Phố Phạm Hồng Thái:Là đường B3 (khu dân cư số 1) điểm đầu giao với đường B12, điểmcuối giao với phố Nguyễn Thái Bình.

11. Phố Vương Thừa Vũ:Là đường B5 (khu dân cư số 1) điểm đầu giaovới đường B12, điểm cuối giao với phố Nguyễn Thái Bình.

12. Phố Trần Quốc Toản:Là đường 8C (khu dân cư số 2) điểm đầu giaovới đường 5C, điểm cuối giáp Công ty Điện lực tỉnh LaiChâu.

13. Phố Nguyễn Tri Phương:Là đường 9C (khu dân cư số 2) điểm đầu giao với đường 5C, điểm cuối giáp Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu.

14. Phố Lê Lai: Là đường T2- 7(khu dân cư số 2) điểm đầu giao với Đại lộ Lê Lợi, điểmcuối giao với đường D8.

15. Phố Lê Đại Hành: Là đư­ờng D9 (khu dân cư số 4) điểm đầu giao với đường Nguyễn ChíThanh, điểm cuối giao với đường số 10.

16. PhốHoàng Công Chất:Là đường N7 (khu dân cư số 4)điểm đầu giaovới đường Ngô Quyền, điểm cuối giao với đường V3.

17. Phố Nguyễn Đình Chiểu: Là đường 7B (khu dân cư số 2) điểm đầu giaovới phố Lê Hữu Trác, điểm cuối giao với đường số 15.

III. Đổi tên đường

Đổi tên đường Chiến Thắng thànhđường Võ Nguyên Giáp: đường Võ Nguyên Giáp có điểm đầu giao với đường NguyễnTrãi, điểm cuối giao với đường Bế Văn Đàn.

IV. Bổ sung nội dung quy mô 01 công trình công cộng

Công viên Thuỷ Sơn, gồm: Hồ Thượnglưu và Hồ Hạ lưu.

Điều 2.Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaithực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhândân tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2013./.

CHỦ TỊCH


Giàng Páo Mỷ