CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 90/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ CHÀNG RIỆC, TỈNH TÂY NINH THÀNH CỬA KHẨU CHÍNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 4332/TTr-BNG-UBBG ngày 10 tháng 11 năm 2015,

QUYT NGHỊ:

Điều 1. Nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh thành cửa khẩu chính.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thông báo cho phía Campuchia về việc nâng cấp cửa khẩu nêu trên.

Điều 3.y ban nhân dân tỉnh Tây Ninh triển khai các thủ tục nâng cấp cửa khu theo quy định./.

Nơi nhận:-Các đồng chí thành viên Chính phủ;
-
Các Bộ: NG, CA, QP, TC, CT, KHĐT,GTVT, XD, NN&PTNT, Y tế;
-
UBND tỉnh Tây Ninh;
-
VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP,các Vụ: PL, NC, TH;
-
Lưu: VT, QHQT (3).PH

TM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng