HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2007/NQ-HĐND

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁTTRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân số: 31/2004/QH11 ngày 03tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số: 71/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XII về Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm pháttriển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2007;

Sau khi xem xét các Báo cáo của Uỷban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội,đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 thángcuối năm 2007; Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh và ý kiến của Đạibiểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Nhất trí nội dung Báo cáo số: 62/BC-UBND ngày 04/7/2007 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảmbảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuốinăm 2007 mà Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:

I- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinhtế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2007:

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh,sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của các ngành,các cấp, nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh, tìnhhình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quantrọng:

1. Kinh tế phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt khá socùng kỳ năm trước; dự ước giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm (GDP)đạt 47,92% kế hoạch và tăng 10,69% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: Nông -Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 6,11%; Công nghiệp xây dựng tăng 13,83%; Dịch vụtăng 12,83%).

Sản xuất nông nghiệp tuy bị ảnh hưởng của hạn hán kéo dài,song với sự cố gắng của các ngành, các cấp, tổng sản lượng lương thực tăng 4,11%so cùng kỳ năm trước và đạt 45,9% kế hoạch cả năm. Các loại cây công nghiệp dàingày như: chè, cà phê, bông lai có chiều hướng phát triển thuận lợi. Tốc độtăng đàn gia súc, gia cầm khá nhanh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đượcphòng, chống có hiệu quả.

Sản xuất công nghiệp trong tỉnh đã có thêm một số cơ sởcông nghiệp mới được đầu tư xây dựng và hoạt động như: sản xuất tấm lợp, chế biếnnông, lâm sản, thủy điện, khai thác mỏ,...; công nghiệp chế biến, sản xuất vàphân phối điện, nước, khí đốt đạt mức tăng trưởng khá cao.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đạt kết quả khá:Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ, doanh thu du lịch và kim ngạchxuất - nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước và đạt cao so với kế hoạchnăm.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 41,5% dự toán HĐNDtỉnh giao. Tổng chi ngân sách đạt 43,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác quảnlý tài chính đảm bảo nguyên tắc, triệt để tiết kiệm. Hoạt động ngân hàng, tíndụng đảm bảo các nhu cầu của xã hội. Công tác quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầutư phát triển thực hiện theo đúng quy định.

2. Các mặt văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực. Chươngtrình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cùng với các chươngtrình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình được triển khaisâu rộng, đạt kết quả khá tích cực; số hộ nghèo của tỉnh qua 6 tháng đầu năm đãgiảm 3,93%, đạt 77% kế hoạch, tăng 35,8% so cùng kỳ năm trước.

Đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủvà cuộc vận động chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; tỷ lệ huyđộng học sinh ra lớp tiếp tục tăng; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99%,tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 45,97%, TH Bổ túc đạt 23,85% đã phản ánhthực chất chất lượng giáo dục toàn tỉnh, qua đó giúp ngành giáo dục và các địaphương xác định các giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo, xây dựng phong tràogiáo dục trên địa bàn và trong trường học phù hợp và có hiệu quả.

Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao đượctổ chức khá sôi nổi, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của nhân dân.Các cấp, các ngành đã thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo trợ xãhội, các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

3. Các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiệnkế hoạch cải cách hành chính, chương trình hành động phòng chống tham nhũng,lãng phí; rà soát, giảm các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc củangười dân và doanh nghiệp; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất,năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Xây dựng khu vực phòng thủ và lực lượng vũ trang vữngmạnh; chủ động nắm chắc tình hình không để đột xuất xấu, bất ngờ xẩy ra trênđịa bàn; đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hộitrên địa bàn tỉnh, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững.

5. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tiếp tục cónhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành được nâng lên, đã phát huyvai trò tham mưu của các ngành chức năng trong việc tổ chức triển khai thực hiệncác chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn nổilên một số tồn tại, đó là:

- Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong sản xuất nông,lâm nghiệp, công nghiệp chưa đạt kế hoạch như : diện tích, năng suất và sảnlượng lúa vụ chiêm xuân, trồng rừng, giá trị sản xuất công nghiệp.

- Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốnđầu tư chậm nhất là Chương trình di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, các chươngtrình mục tiêu, dự án phân cấp cho các huyện, các Chương trình đã được HĐNDtỉnh thông qua như: Chương trình phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướngsản xuất hàng hoá bền vững, Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồnhàng xuất khẩu trong nông, lâm nghiệp, phương án sản xuất tăng vụ trên đất ruộngmột vụ.v.v..., Công tác giải phóng mặt bằng tuy đã có cố gắng song vẫn còn cónhững điểm bức xúc, làm chậm tiến độ đầu tư xây dựng.

- Thu ngân sách tại địa bàn đạt thấp hơn so cùng kỳnăm trước.

- Chất lượng giáo dục, đào tạo còn hạn chế; ở khu vực nôngthôn tình trạng bỏ học của học sinh, nhất là trong dịp Tết và mùa vụ sản xuấtnông nghiệp; việc phối hợp nhà trường- gia đình và xã hội trong quản lý, giáodục học sinh ở một số nơi, một số trường thực hiện chưa tốt.

- Việc phát huy giá trị các công trình văn hóa trên địabàn tỉnh còn nhiều yếu kém. Tổ chức các hoạt động văn hóa ở một số địa bàn chưađáp ứng được yêu cầu. Công tác vận động kế hoạch hóa gia đình ở vùng cao cònhạn chế, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở khu vực này còn cao. Chất lượng khám chữa bệnh,cán bộ y tế, tranh thiết bị y tế còn có mặt yếu kém.

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật chođồng bào vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Việc thực thi pháp luật đất đai chưanghiêm, quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều sai phạm. Tình hình tuyêntruyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do tiếp tục có những diễn biến phứctạp. Tội phạm ma túy cùng với số người nghiện ma túy, người nhiễm HIV chưa giảmgây lo ngại trong xã hội.

- Kết quả xoá đói, giảm nghèo chưa thực sự vững chắc; tỷlệ cai nghiện ma túy đạt thấp.

- Cải cách hành chính đạt kết quả thấp, chưa tạo đượcchuyển biến rõ nét về đổi mới thủ tục hành chính và thực hiện kỷ luật hànhchính. Năng lực cán bộ, năng lực chỉ đạo điều hành ở một số địa phương, đơn vị cònhạn chế làm ảnh hưởng tới chất lượng triển khai các chương trình, dự án trênđịa bàn và thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

II- Nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, xã hội, quốc phòng,an ninh trong 6 tháng cuối năm 2007.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành cần phát huykết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém của 6 tháng đầu năm, đẩymạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án theo kế hoạch cả năm2007; trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Trên lĩnh vực kinh tế:

a. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp:

- Đẩy mạnh thâm canh, mở rộng diện tích, chăm sóc và phòngtrừ sâu bệnh cho lúa mùa và các loại cây trồng vụ hè thu, vụ đông; chăm sóc,bảo vệ cây trồng trên nương; đảm bảo cung ứng, hỗ trợ giống, vật tư phân bón,kỹ thuật phục vụ sản xuất; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuấtvụ mùa, vụ hè thu và vụ đông, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để triểnkhai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2008.

- Triển khai cụ thể, đồng bộ các Chương trình, Đề án vềphát triển kinh tế- xã hội mà HĐND tỉnh đã thông qua. Rà soát, điều chỉnh, bổsung kinh phí hỗ trợ khai hoang cho các huyện còn thiếu để thanh toán dứt điểmcho nhân dân theo chính sách. Tăng cường đầu tư chăm sóc và phát triển cà phê,chè, đậu tương, bông lai phù hợp với từng địa bàn.

- Củng cố hệ thống hồ, đập, kênh mương dẫn nước thủy lợi;quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi đã được đầu tư; đẩy nhanhtiến độ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi đã được bố trí vốn.

- Về chăn nuôi: Tập trung làm tốt công tác phòng, chốngdịch bệnh và đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóalớn cho thị trường.

- Tăng cường bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trongmùa khô; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng rừng phòng hộ và rừng sảnxuất, đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch năm 2007.

- Triển khai công tác tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyếtTrung ương 5- khóa IX về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thônnhằm đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân để có giải pháp đẩy mạnh công nghiệphóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn phù hợp điều kiện của tỉnh trong thờigian tới.

b. Về phát triển Công nghiệp - Xây dựng, quản lý tàinguyên, môi trường:

- Sớm xây dựng Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ côngnghiệp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trình HĐND tỉnh thông qua.

- Chỉ đạo các cơ sở công nghiệp đẩy mạnh phát triển sảnxuất, cải tiến trang thiết bị, công nghệ, mở rộng thị trường, sản phẩm. Tập trunggiải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ cácdự án công nghiệp trọng điểm trong năm 2007.

- Tích cực tìm kiếm bổ sung các nguồn vốn đầu tư cho cácdự án trọng điểm mang tính cấp thiết, chú trọng việc khai thác nguồn vốn ODA,nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án lớn đã đăng ký.

- Đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện cácChương trình, dự án, giải ngân các nguồn vốn, giải quyết dứt điểm những bức xúc,vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng; rà soát, đánh giá tình hìnhthực hiện các chương trình dự án, làm rõ nguyên nhân tồn tại để có giải pháp xửlý dứt điểm, đồng bộ, đúng chế độ nhà nước quy định. Đẩy nhanh tiến độ triểnkhai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, triển khai quy hoạch và bổ sung kếhoạch danh mục dự án đấu giá đất khu vực thị trấn Mường Chà trong năm 2007. Triểnkhai đảm bảo tiến độ các dự án bảo vệ môi trường theo kế hoạch; nâng cao chấtlượng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường trong các dự án đầu tư.

- Đối với dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La: Đảmbảo thực hiện đạt chỉ tiêu di dân tái định cư trong năm 2007 (1.500 hộ) trongđó cần tập chung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầngtại các khu điểm tái định cư; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong côngtác bồi thường và hỗ trợ sản xuất, đời sống cho nhân dân vùng tái định cư; gắnviệc quy hoạch sắp xếp tái định cư với việc triển khai thực hiện các dự án hỗtrợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đời sống. Xác định rõ nguồn vốn đầu tư các dựán hạ tầng thiết yếu của đô thị thị xã Mường Lay và Thành phố Điện Biên Phủ đểtriển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động giải thíchchế độ chính sách cho nhân dân vùng tái định cư; rà soát điều chỉnh tổng tiếnđộ di dân tái định cư trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thựchiện mục tiêu kế hoạch di dân đã đề ra.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư giai đoạn II của Dự án trùngtu, tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

c. Về Thương mại - Dịch vụ - Du lịch, tài chính, tiềntệ:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển quy mô thị trường hàng hóabán lẻ, các dịch vụ xã hội theo nhu cầu phát triển của xã hội. Đảm bảo cung ứnghàng hóa chính sách cho nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, thuhút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và mạng lưới kinh doanh dịch vụ. Tăng cườngcông tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém phẩmchất, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...; quản lý tốt tình hình giá cả, khôngđể tăng giá đột biến làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân. Khai tháccó hiệu quả kinh tế cửa khẩu, tiếp tục thực hiện các thủ tục mở, nâng cấp cáccửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các sản phẩm dulịch. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng liên doanh, liên kết phát triểncác Tuor du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ của các nhà hàng, khách sạn; quảnlý và khai thác có hiệu quả giá trị của các điểm di tích lịch sử, công trìnhvăn hóa và danh lam thắng cảnh. Xây dựng và hoàn thiện các mô hình du lịch cộngđồng để đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến Điện Biên.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách trênđịa bàn; quản lý chặt chẽ dự toán chi theo đúng chế độ chính sách; tổ chức phânkhai các nguồn vốn mới được Trung ương bổ sung; đảm bảo kinh phí chi cho cácnhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu trợ xã hội.

d. Phát triển các thành phần kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đềán sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2007-2010; quản lý hoạt động của các doanhnghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiệnNghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể.

2. Về các mặt văn hóa xã hội:

- Về giáo dục - đào tạo: Tích cực chuẩn bị các điềukiện cho năm học mới 2007-2008. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng chất lượng dạy học,chất lượng đội ngũ giáo viên theo điều kiện từng vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh xãhội hóa giáo dục và tăng cường củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình vàxã hội trong quản lý, giáo dục học sinh. Đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dụcTrung học cơ sở. Tổ chức quản lý tốt các cơ sở bán trú trong trường học.

Mở rộng quy mô đào tạo nghề, đào tạo chuyên nghiệp; đadạng hóa các loại hình đào tạo, triển khai các thủ tục và điều kiện nâng cấp cáctrường chuyên nghiệp; thực hiện tốt chế độ cử tuyển;

- Về Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao: Tăng cườngquản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa; nâng quy mô, chất lượngphong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Tổ chức thực hiện tốtNgày hội thể thao các dân tộc toàn tỉnh, các hoạt động văn hóa, thông tin, phátthanh truyền hình phục vụ nhân dân, phục vụ các ngày kỷ niệm lớn.

Rà soát tình hình thực hiện các dự án trùng tu tôn tạodi tích lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II để xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư vàbáo cáo Bộ Kế hoạch - Đầu tư theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để tập trungchỉ đạo nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án.

- Về Y tế: Thực hiện tốt các mục tiêu y tế quốc gia, khôngđể dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường thiết bị y tế, chất lượngkhám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Củng cố hệ thống y tế từ tỉnh đến xã, bản đểđảm bảo sự thống nhất giữa quản lý ngành và quản lý của địa phương, đảm bảohiệu quả các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường quản lý côngtác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý dược, vật tư y tế,giá thuốc và chất lượng thuốc tân dược trên thị trường để đảm bảo an toàn chosức khỏe nhân dân.

- Về Dân số, Gia đình và Trẻ em: Tiếp tục đẩy mạnh cáchoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền sâu rộng việcxây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, chống bạo lực gia đình, chống xâm hạitrẻ em.

- Về thực hiện các chính sách xã hội: Hoàn thành các chươngtrình, dự án xóa đói giảm nghèo trong kế hoạch 2007 đồng thời với xác định cáchiệu quả Kinh tế - Xã hội, xác định số hộ thoát nghèo trên địa bàn, qua đó rútkinh nghiệm tổ chức xóa đói giảm nghèo có hiệu quả hơn trong năm 2008. Tổ chứcthực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ, các chính sáchthương binh liệt sỹ, người có công, người tham gia kháng chiến; chính sách bảohiểm xã hội, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tiếp tục tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cholao động nông thôn, tổ chức xuất khẩu lao động, đảm bảo chỉ tiêu cai nghiện matúy, tích cực triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng làng trẻ SOS.

3. Tư pháp, cải cách hành chính, Thanh tra và phòng,chống tham nhũng:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dụcpháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý và thực hiện tốt các hoạt động bổ trợ tưpháp, thi hành án.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc rà soát và công khaicác thủ tục hành chính trong việc giải quyết các công việc đối với người dân vàtổ chức ở các ngành, các cấp; kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế "mộtcửa" ở cấp xã, huyện và một số ngành. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơchế tự chủ tài chính để kịp thời giải quyết những vướng mắc cho các đơn vị.

- Rà soát, bổ sung nhiệm vụ thanh tra đối với việc thựchiện các dự án đầu tư, các chính sách Kinh tế - Xã hội nhằm phòng ngừa các hànhvi tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm và kịp thời các kết luận sau thanh tra.Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động phòng chống thamnhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tổ chức tiếp công dân, giải quyếtđơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; chú trọng công tác kiểmtra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân theo thẩm quyền; nâng caotrách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc giải quyết đơn thưkhiếu nại tố cáo của công dân và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức vàđơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng ngừa chống thamnhũng.

4. Về Quốc phòng - An ninh và đối ngoại:

- Các lực lượng vũ trang chủ động phối hợp chặt chẽ nắmchắc tình hình trên 2 tuyến biên giới và trong nội địa, bảo vệ an toàn các mụctiêu chính trị, kinh tế, xã hội, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trậttự an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên 2 tuyến biêngiới.

- Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượngvũ trang, dân quân tự vệ, công an xã vững mạnh; tổ chức tốt chương trình kỷniệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và 55 năm thành lậplực lượng công an nhân dân tỉnh, Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trangnhân dân toàn tỉnh lần thứ V (2007-2010).

- Tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm tấn công tội phạmma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2007 theo chỉ đạo của bộ Công an. Tăngcường đấu tranh truy quét các ổ nhóm, tụ điểm, đối tượng phức tạp về an ninhtrật tự, tội phạm hình sự,...

- Tiếp tục tăng cường cán bộ về cơ sở 3 cùng với nhân dângiúp dân xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng; đấu tranh có hiệu quả với cácthủ đoạn và hành vi tuyên truyền đạo trái pháp luật; ngăn chặn tình trạng didân tự do để ổn định sản xuất và đời sống, ổn định an ninh trật tự.

- Về đối ngoại: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 nămngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tácViệt Nam - Lào. Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các tỉnh bắcLào, quan hệ kinh tế với tỉnh Vân Nam

- Trung Quốc. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốctế.

Tổ chức đón tiếp và làm việc với các cơ quan ngoại giaonước ngoài và các tổ chức quốc tế đến làm việc với tỉnh; thu hút các nguồn hỗtrợ của các tổ chức quốc tế vào tỉnh. Quản lý tốt đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo anninh trật tự, tạo điều kiện thu hút người nước ngoài vào tỉnh tham quan, dulịch.

5. Về xây dựng kế hoạch năm 2008:

Các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêmtúc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghịquyết của HĐND tỉnh, Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạchphát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. Trong đócần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinhtế xã hội 6 tháng đầu năm, dự báo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007;thực hiện rõ nét các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnhlần thứ XI xác định và 10 chương trình trọng điểm của tỉnh vào tình hình củangành và địa phương, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2008 sát thực tếvà yêu cầu phát triển của tỉnh; đề ra giải pháp tích cực để thực hiện được cácmục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

III. Giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm2007:

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí các giải pháp như báo cáocủa UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp sau:

- Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, điều hành của các ngành,các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội. Tập trungđẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao chất lượng quy hoạch ngành, vùng, sảnphẩm, tổ chức tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt.Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các điều kiện cho sản xuất trong các lĩnh vực.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các ngành, cáccấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, từ đó phát hiệnvà xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụphát triển Kinh tế - Xã hội, trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu, dựán, trong đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai, tổ chức thựchiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốcphòng-an ninh trong 6 tháng cuối năm 2007 được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kểtừ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban củaHĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiệnnghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh ĐiệnBiên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCHMùa A Sơn