HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

_______

Số: 91/2007/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Điện Biên Phủ, ngày 16 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2007

__________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh khóa XII về Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2007;

Sau khi xem xét các Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2007; Báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung Báo cáo số: 62/BC-UBND ngày 04/7/2007 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2007 mà Uỷ ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau:

I- Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2007:

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nhân dân các dân tộc, chiến sỹ các lực lượng vũ trang trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng:

1. Kinh tế phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt khá so cùng kỳ năm trước; dự ước giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm (GDP) đạt 47,92% kế hoạch và tăng 10,69% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản tăng 6,11%; Công nghiệp xây dựng tăng 13,83%; Dịch vụ tăng 12,83%).

Sản xuất nông nghiệp tuy bị ảnh hưởng của hạn hán kéo dài, song với sự cố gắng của các ngành, các cấp, tổng sản lượng lương thực tăng 4,11% so cùng kỳ năm trước và đạt 45,9% kế hoạch cả năm. Các loại cây công nghiệp dài ngày như: chè, cà phê, bông lai có chiều hướng phát triển thuận lợi. Tốc độ tăng đàn gia súc, gia cầm khá nhanh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được phòng, chống có hiệu quả.

Sản xuất công nghiệp trong tỉnh đã có thêm một số cơ sở công nghiệp mới được đầu tư xây dựng và hoạt động như: sản xuất tấm lợp, chế biến nông, lâm sản, thủy điện, khai thác mỏ,...; công nghiệp chế biến, sản xuất và phân phối điện, nước, khí đốt đạt mức tăng trưởng khá cao.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đạt kết quả khá: Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ, doanh thu du lịch và kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước và đạt cao so với kế hoạch năm.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 41,5% dự toán HĐND tỉnh giao. Tổng chi ngân sách đạt 43,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Công tác quản lý tài chính đảm bảo nguyên tắc, triệt để tiết kiệm. Hoạt động ngân hàng, tín dụng đảm bảo các nhu cầu của xã hội. Công tác quản lý, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư phát triển thực hiện theo đúng quy định.

2. Các mặt văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực. Chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cùng với các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình được triển khai sâu rộng, đạt kết quả khá tích cực; số hộ nghèo của tỉnh qua 6 tháng đầu năm đã giảm 3,93%, đạt 77% kế hoạch, tăng 35,8% so cùng kỳ năm trước.

Đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp tiếp tục tăng; tỷ lệ tốt nghiệp Trung học cơ sở đạt 99%, tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 45,97%, TH Bổ túc đạt 23,85% đã phản ánh thực chất chất lượng giáo dục toàn tỉnh, qua đó giúp ngành giáo dục và các địa phương xác định các giải pháp xây dựng đội ngũ nhà giáo, xây dựng phong trào giáo dục trên địa bàn và trong trường học phù hợp và có hiệu quả.

Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao được tổ chức khá sôi nổi, phục vụ nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của nhân dân. Các cấp, các ngành đã thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội, các hoạt động tiến tới kỷ niệm 60 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

3. Các cấp, các ngành đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, chương trình hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí; rà soát, giảm các thủ tục hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4. Xây dựng khu vực phòng thủ và lực lượng vũ trang vững mạnh; chủ động nắm chắc tình hình không để đột xuất xấu, bất ngờ xẩy ra trên địa bàn; đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ quyền lãnh thổ quốc gia được giữ vững.

5. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới; hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành được nâng lên, đã phát huy vai trò tham mưu của các ngành chức năng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn nổi lên một số tồn tại, đó là:

- Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu trong sản xuất nông, lâm nghiệp, công nghiệp chưa đạt kế hoạch như : diện tích, năng suất và sản lượng lúa vụ chiêm xuân, trồng rừng, giá trị sản xuất công nghiệp.

- Tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư chậm nhất là Chương trình di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, các chương trình mục tiêu, dự án phân cấp cho các huyện, các Chương trình đã được HĐND tỉnh thông qua như: Chương trình phát triển chăn nuôi trâu, bò thịt theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững, Chương trình sản xuất hàng hoá tập trung và nguồn hàng xuất khẩu trong nông, lâm nghiệp, phương án sản xuất tăng vụ trên đất ruộng một vụ.v.v..., Công tác giải phóng mặt bằng tuy đã có cố gắng song vẫn còn có những điểm bức xúc, làm chậm tiến độ đầu tư xây dựng.

- Thu ngân sách tại địa bàn đạt thấp hơn so cùng kỳ năm trước.

- Chất lượng giáo dục, đào tạo còn hạn chế; ở khu vực nông thôn tình trạng bỏ học của học sinh, nhất là trong dịp Tết và mùa vụ sản xuất nông nghiệp; việc phối hợp nhà trường- gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh ở một số nơi, một số trường thực hiện chưa tốt.

- Việc phát huy giá trị các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh còn nhiều yếu kém. Tổ chức các hoạt động văn hóa ở một số địa bàn chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác vận động kế hoạch hóa gia đình ở vùng cao còn hạn chế, tỷ lệ sinh con thứ 3 ở khu vực này còn cao. Chất lượng khám chữa bệnh, cán bộ y tế, tranh thiết bị y tế còn có mặt yếu kém.

- Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Việc thực thi pháp luật đất đai chưa nghiêm, quản lý đất đai ở một số địa phương còn nhiều sai phạm. Tình hình tuyên truyền đạo trái pháp luật, di dịch cư tự do tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Tội phạm ma túy cùng với số người nghiện ma túy, người nhiễm HIV chưa giảm gây lo ngại trong xã hội.

- Kết quả xoá đói, giảm nghèo chưa thực sự vững chắc; tỷ lệ cai nghiện ma túy đạt thấp.

- Cải cách hành chính đạt kết quả thấp, chưa tạo được chuyển biến rõ nét về đổi mới thủ tục hành chính và thực hiện kỷ luật hành chính. Năng lực cán bộ, năng lực chỉ đạo điều hành ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế làm ảnh hưởng tới chất lượng triển khai các chương trình, dự án trên địa bàn và thực hiện nhiệm vụ của ngành, đơn vị.

II- Nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trong 6 tháng cuối năm 2007.

Trong 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, yếu kém của 6 tháng đầu năm, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án theo kế hoạch cả năm 2007; trong đó tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Trên lĩnh vực kinh tế:

a. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp:

- Đẩy mạnh thâm canh, mở rộng diện tích, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và các loại cây trồng vụ hè thu, vụ đông; chăm sóc, bảo vệ cây trồng trên nương; đảm bảo cung ứng, hỗ trợ giống, vật tư phân bón, kỹ thuật phục vụ sản xuất; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất vụ mùa, vụ hè thu và vụ đông, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2008.

- Triển khai cụ thể, đồng bộ các Chương trình, Đề án về phát triển kinh tế- xã hội mà HĐND tỉnh đã thông qua. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kinh phí hỗ trợ khai hoang cho các huyện còn thiếu để thanh toán dứt điểm cho nhân dân theo chính sách. Tăng cường đầu tư chăm sóc và phát triển cà phê, chè, đậu tương, bông lai phù hợp với từng địa bàn.

- Củng cố hệ thống hồ, đập, kênh mương dẫn nước thủy lợi; quản lý, khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi đã được đầu tư; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi đã được bố trí vốn.

- Về chăn nuôi: Tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy mạnh phát triển đàn gia súc, gia cầm, tạo sản phẩm hàng hóa lớn cho thị trường.

- Tăng cường bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa khô; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng rừng phòng hộ và rừng sản xuất, đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu kế hoạch năm 2007.

- Triển khai công tác tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5- khóa IX về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhằm đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân để có giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn phù hợp điều kiện của tỉnh trong thời gian tới.

b. Về phát triển Công nghiệp - Xây dựng, quản lý tài nguyên, môi trường:

- Sớm xây dựng Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trình HĐND tỉnh thông qua.

- Chỉ đạo các cơ sở công nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, cải tiến trang thiết bị, công nghệ, mở rộng thị trường, sản phẩm. Tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm trong năm 2007.

- Tích cực tìm kiếm bổ sung các nguồn vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm mang tính cấp thiết, chú trọng việc khai thác nguồn vốn ODA, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho một số dự án lớn đã đăng ký.

- Đôn đốc các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình, dự án, giải ngân các nguồn vốn, giải quyết dứt điểm những bức xúc, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng; rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình dự án, làm rõ nguyên nhân tồn tại để có giải pháp xử lý dứt điểm, đồng bộ, đúng chế độ nhà nước quy định. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, triển khai quy hoạch và bổ sung kế hoạch danh mục dự án đấu giá đất khu vực thị trấn Mường Chà trong năm 2007. Triển khai đảm bảo tiến độ các dự án bảo vệ môi trường theo kế hoạch; nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường trong các dự án đầu tư.

- Đối với dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La: Đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu di dân tái định cư trong năm 2007 (1.500 hộ) trong đó cần tập chung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng tại các khu điểm tái định cư; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường và hỗ trợ sản xuất, đời sống cho nhân dân vùng tái định cư; gắn việc quy hoạch sắp xếp tái định cư với việc triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đời sống. Xác định rõ nguồn vốn đầu tư các dự án hạ tầng thiết yếu của đô thị thị xã Mường Lay và Thành phố Điện Biên Phủ để triển khai thực hiện. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động giải thích chế độ chính sách cho nhân dân vùng tái định cư; rà soát điều chỉnh tổng tiến độ di dân tái định cư trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện mục tiêu kế hoạch di dân đã đề ra.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư giai đoạn II của Dự án trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ.

c. Về Thương mại - Dịch vụ - Du lịch, tài chính, tiền tệ:

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển quy mô thị trường hàng hóa bán lẻ, các dịch vụ xã hội theo nhu cầu phát triển của xã hội. Đảm bảo cung ứng hàng hóa chính sách cho nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng thương mại và mạng lưới kinh doanh dịch vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém phẩm chất, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...; quản lý tốt tình hình giá cả, không để tăng giá đột biến làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân. Khai thác có hiệu quả kinh tế cửa khẩu, tiếp tục thực hiện các thủ tục mở, nâng cấp các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng liên doanh, liên kết phát triển các Tuor du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ của các nhà hàng, khách sạn; quản lý và khai thác có hiệu quả giá trị của các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa và danh lam thắng cảnh. Xây dựng và hoàn thiện các mô hình du lịch cộng đồng để đáp ứng nhu cầu khách du lịch đến Điện Biên.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn; quản lý chặt chẽ dự toán chi theo đúng chế độ chính sách; tổ chức phân khai các nguồn vốn mới được Trung ương bổ sung; đảm bảo kinh phí chi cho các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu trợ xã hội.

d. Phát triển các thành phần kinh tế:

- Tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới DNNN giai đoạn 2007-2010; quản lý hoạt động của các doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể.

2. Về các mặt văn hóa xã hội:

- Về giáo dục - đào tạo: Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2007-2008. Tiếp tục chấn chỉnh và nâng chất lượng dạy học, chất lượng đội ngũ giáo viên theo điều kiện từng vùng trong tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và tăng cường củng cố mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh. Đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Tổ chức quản lý tốt các cơ sở bán trú trong trường học.

Mở rộng quy mô đào tạo nghề, đào tạo chuyên nghiệp; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, triển khai các thủ tục và điều kiện nâng cấp các trường chuyên nghiệp; thực hiện tốt chế độ cử tuyển;

- Về Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao: Tăng cường quản lý, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa; nâng quy mô, chất lượng phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng. Tổ chức thực hiện tốt Ngày hội thể thao các dân tộc toàn tỉnh, các hoạt động văn hóa, thông tin, phát thanh truyền hình phục vụ nhân dân, phục vụ các ngày kỷ niệm lớn.

Rà soát tình hình thực hiện các dự án trùng tu tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ giai đoạn II để xây dựng danh mục ưu tiên đầu tư và báo cáo Bộ Kế hoạch - Đầu tư theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để tập trung chỉ đạo nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án.

- Về Y tế: Thực hiện tốt các mục tiêu y tế quốc gia, không để dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn tỉnh; tăng cường thiết bị y tế, chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế. Củng cố hệ thống y tế từ tỉnh đến xã, bản để đảm bảo sự thống nhất giữa quản lý ngành và quản lý của địa phương, đảm bảo hiệu quả các hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tăng cường quản lý công tác quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý dược, vật tư y tế, giá thuốc và chất lượng thuốc tân dược trên thị trường để đảm bảo an toàn cho sức khỏe nhân dân.

- Về Dân số, Gia đình và Trẻ em: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền sâu rộng việc xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, chống bạo lực gia đình, chống xâm hại trẻ em.

- Về thực hiện các chính sách xã hội: Hoàn thành các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo trong kế hoạch 2007 đồng thời với xác định các hiệu quả Kinh tế - Xã hội, xác định số hộ thoát nghèo trên địa bàn, qua đó rút kinh nghiệm tổ chức xóa đói giảm nghèo có hiệu quả hơn trong năm 2008. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kỷ niệm 60 năm ngày thương binh liệt sỹ, các chính sách thương binh liệt sỹ, người có công, người tham gia kháng chiến; chính sách bảo hiểm xã hội, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tiếp tục tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tổ chức xuất khẩu lao động, đảm bảo chỉ tiêu cai nghiện ma túy, tích cực triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng làng trẻ SOS.

3. Tư pháp, cải cách hành chính, Thanh tra và phòng, chống tham nhũng:

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động trợ giúp pháp lý và thực hiện tốt các hoạt động bổ trợ tư pháp, thi hành án.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc rà soát và công khai các thủ tục hành chính trong việc giải quyết các công việc đối với người dân và tổ chức ở các ngành, các cấp; kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế "một cửa" ở cấp xã, huyện và một số ngành. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính để kịp thời giải quyết những vướng mắc cho các đơn vị.

- Rà soát, bổ sung nhiệm vụ thanh tra đối với việc thực hiện các dự án đầu tư, các chính sách Kinh tế - Xã hội nhằm phòng ngừa các hành vi tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm và kịp thời các kết luận sau thanh tra. Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân theo thẩm quyền; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân và trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức và đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng ngừa chống tham nhũng.

4. Về Quốc phòng - An ninh và đối ngoại:

- Các lực lượng vũ trang chủ động phối hợp chặt chẽ nắm chắc tình hình trên 2 tuyến biên giới và trong nội địa, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trên 2 tuyến biên giới.

- Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ, công an xã vững mạnh; tổ chức tốt chương trình kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân và 55 năm thành lập lực lượng công an nhân dân tỉnh, Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang nhân dân toàn tỉnh lần thứ V (2007-2010).

- Tiếp tục thực hiện các đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh năm 2007 theo chỉ đạo của bộ Công an. Tăng cường đấu tranh truy quét các ổ nhóm, tụ điểm, đối tượng phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm hình sự,...

- Tiếp tục tăng cường cán bộ về cơ sở 3 cùng với nhân dân giúp dân xóa đói giảm nghèo, làm giầu chính đáng; đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn và hành vi tuyên truyền đạo trái pháp luật; ngăn chặn tình trạng di dân tự do để ổn định sản xuất và đời sống, ổn định an ninh trật tự.

- Về đối ngoại: Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào. Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các tỉnh bắc Lào, quan hệ kinh tế với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế.

Tổ chức đón tiếp và làm việc với các cơ quan ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế đến làm việc với tỉnh; thu hút các nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế vào tỉnh. Quản lý tốt đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thu hút người nước ngoài vào tỉnh tham quan, du lịch.

5. Về xây dựng kế hoạch năm 2008:

Các cấp, các ngành phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2008. Trong đó cần rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, dự báo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2007; thực hiện rõ nét các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI xác định và 10 chương trình trọng điểm của tỉnh vào tình hình của ngành và địa phương, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2008 sát thực tế và yêu cầu phát triển của tỉnh; đề ra giải pháp tích cực để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

III. Giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2007:

Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí các giải pháp như báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp sau:

- Tăng cường các biện pháp chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng, nâng cao chất lượng quy hoạch ngành, vùng, sản phẩm, tổ chức tốt việc triển khai, tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời các điều kiện cho sản xuất trong các lĩnh vực.

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, từ đó phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu, dự án, trong đầu tư xây dựng cơ bản nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trong 6 tháng cuối năm 2007 được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 4. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2007./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mùa A Sơn