HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2013/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINHDOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày21/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xeô tô;

Căn cứ Thông tư số 66/2011/TT-BTC ngày18/5/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lệ phí cấp giấy phép kinh doanhvận tải bằng xe ô tô;

Sau khi xem xét Tờ trình số 7222/TTr-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp,quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trênđịa bàn tỉnh Đồng Nai, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐNDtỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhtại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua mức thu, chếđộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xeô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (đính kèm Tờ trình), với các nội dung chủ yếunhư sau:

1. Tên gọi lệ phí: Lệ phí cấp Giấy phép kinhdoanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Phạm vi điều chỉnh: Trong hoạt động cấp giấyphép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Đối tượng nộp lệ phí: Các tổ chức, cá nhânkhi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằngxe ô tô, phải nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

4. Đơn vị tổ chức thu lệ phí: Sở Giao thông Vậntải Đồng Nai.

5. Mức thu:

a) Lệ phí cấp mới giấy phép kinh doanh vận tảibằng xe ô tô: 200.000 đ/giấy phép.

b) Cấp đổi hoặc cấp lại giấy phép (do mất, hỏnghoặc có thay đổi về điều kiện kinh doanh liên quan đến nội dung trong giấyphép): 50.000 đ/1 lần cấp.

6. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phícấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

a) Cơ quan thu phí được trích 100% trên tổng mứcthu, để đảm bảo chi cho hoạt động thu phí, in ấn chỉ, ấn phẩm và công tác quảnlý.

b) Tiền thu lệ phí, tiền trích để lại chi chohoạt động quản lý, biên lai sử dụng thu lệ phí được báo cáo quyết toán theo quyđịnh hiện hành.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thựchiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện vàbáo cáo tại kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dântỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhândân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của phápluật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnhĐồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18/9/2013./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư