HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; DỰ ÁNCHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊNGIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứLuật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứNghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về phê duyệt quyhoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015)tỉnh Kiên Giang;

Căn cứNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứThông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quyđịnh chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Trên cơsở xem xét Tờ trình số 135/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhândân tỉnh về việc thông qua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mụcđích sử dụng đất lúa, đất rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm trasố 281/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồngnhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số135/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thôngqua Danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đấtrừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, như sau:

1. Danh mụcdự án Nhà nước phải thực hiện thu hồi đất theo Khoản 3 Điều 62 Luất Đất đai2013 gồm 334 dự án, cụ thể như sau:

a) Dự ánxây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xãhội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng,công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp côngcấp địa phương là 09 dự án với tổng diện tích là 111,37 ha (diện tích thu hồiđất là 111,37 ha, trong đó: Đất lúa là 29,39 ha; đất trồng cây lâu năm 1,47 ha;đất khác là 80,51 ha).

b) Dự ánxây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấpnước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trìnhthu gom, xử lý chất thải là 99 dự án với tổng diện tích là 541,32 ha (diện tíchthu hồi đất là 430,77 ha, trong đó: Đất lúa là 43,54 ha; đất rừng phòng hộ là4,84 ha; đất rừng đặc dụng là 23,6 ha; đất trồng cây lâu năm là 244,29 ha, đấtkhác là 114,5 ha).

c) Dự ánxây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án táiđịnh cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trìnhcủa cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng;chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 187 dự án với tổngdiện tích là 280,04 ha (diện tích thu hồi đất là 240,09 ha, trong đó: Đất lúalà 60,41 ha; đất rừng phòng hộ là 0,30 ha; đất trồng cây lâu năm là 172,74 ha;đất khác là 6,65 ha).

d) Dự ánxây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dâncư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủysản, hải sản tập trung là 27 dự án với tổng diện tích là 364,39 ha (diện tíchthu hồi đất là 341,59 ha, trong đó: Đất lúa là 14,81 ha; đất rừng phòng hộ là10,0 ha; đất trồng cây lâu năm là 250,05 ha; đất khác là 66,74 ha).

đ) Dự ánkhai thác khoáng sản vật liệu xây dựng là 12 dự án với tổng diện tích là 143,90ha (diện tích thu hồi đất là 143,90 ha, trong đó: Đất rừng phòng hộ là 35,80ha, đất trồng cây lâu năm là 25,7 ha; đất khác là 82,4 ha).

(Có Phụ lục1 các dự án đính kèm)

2. Danh mụcdự án chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnhquyết định theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai là 38 dự ánvới tổng diện tích là 173,43 ha. Trong đó, đất trồng lúa là 29,7 ha; đất rừngphòng hộ là 1,98 ha; đất rừng đặc dụng là 26,16 ha; đất rừng sản xuất là 10ha,đất khác là 105,59 ha.

(Có Phụ lục2 các dự án đính kèm)

Điều 2.Thời gian thực hiện

Nghị quyếtnày có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, ápdụng thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 3.Tổ chức thực hiện

Hội đồngnhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện nghịquyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong quátrình thực hiện, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh có đề nghị điều chỉnh, bổ sung cácdanh mục công trình, dự án được quy định tại Điều 1 của nghị quyết này, Hộiđồng nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ cácquy định của Luật Đất đai năm 2013, các quy định của Trung ương và tình hìnhthực tế của địa phương quyết định việc điều chỉnh và báo cáo Hội đồng nhân dântỉnh trong kỳ họp gần nhất.

Thường trựcHội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện nghị quyếtnày.

Nghị quyếtnày đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thôngqua./.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- Thường trực HĐND cấp huyện;
- UBND cấp huyện;
- Lãnh đạo VP, các Phòng, CVNC;
- Lưu: VT, CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn