HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

VỀVIỆC THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác địnhgiá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khunggiá các loại đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chínhphủ về việc Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất,bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 7199/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghịquyết về Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra củaBan Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.Thống nhất thông quaBảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Tờ trình số:7199/TTr-UBND ngày 25/11/2013 của UBND Lâm Đồng về việc đề nghị ban hành Nghịquyết về Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhcó trách nhiệm tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp để hoàn thiệnvà ban hành quy định về giá đất của từng địa phương theo quy định của phápluật.

Nghị quyết này đã được Hội đồngnhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 05 tháng 12 năm2013./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN; Bộ Tài chính, Bộ TN&MT;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTTU, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Website HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo & CV VP Đoàn ĐBQH & HĐND;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa