HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1995

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH LÀO CAI

Về việc phê chuẩn nhiệm vụ - mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

tỉnh Lào Cai năm 1996

________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ tiềm năng, điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào cai năm 1996;

Sau khi xem xét các báo cáo của HĐND và UBND tỉnh Lào cai, thuyết trình của các ban và ý kiến tham gia của các đại biểu, kỳ họp thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các đánh giá về tình hình, kết qủa thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào cai năm 1995.

Điều 2. Đồng ý thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào cai năm 1996.

- HĐND tỉnh nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vụ sau::

1/Tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 1996 = 146.000 tấn.

2/ Thu ngân sách - Phần thu tại địa phương = 96 tỷ đồng

- Phần thu cho ngân sách địa phương = 280 tỷ đông

3/ Chi ngân sách = 280 tỷ đồng

4/ Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu = 4 triệu USD.

5/ Tổng giá trị sản lượng công nghiệp đạt 44,8 tỷ đồng trong đó công nghiệp địa phương đạt 22,4 tỷ đồng.

6/ Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp đạt từ 68 - 70% (năm học 1996-1997)

7/Hạ tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống = 0,1% (một phần nghìn/năm)

8/ Chỉ tiêu tăng tổng sản phẩm GDP tại địa phương = 11 %/năm

Trong đó :+ giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng 5% + Giá trị công nghiệp - XDCB tăng 27% + Giá trị thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 20%

9/Đưa tàn che phủ xanh từ 25% lên 28% (tăng 3%/năm)

Điều 3. - HĐND tỉnh giao cho UBND chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết này.

- HĐND tỉnh giao cho thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tình chịu trách nhiệm : thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện nghị quyết này.

- HĐND tỉnh kêu gọi: toàn thể cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc Lào cai hãy đoàn kết, nhất trí cao, ra sức vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào cai năm 1996.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh Lào Cai khóa II thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1995.

Chủ tịch

(Đã ký)

Tráng A Pao